Categoría 'Agiriak-Documentos'

“Libre Pensamiento” : Especial Educación

Ondoko estekan “Libre Pensamiento” aldizkari libertarioak hezkuntzaren inguruan argitara emandako ale berezia eskuragarri dago :

En el siguiente enlace ponemos a vuestra disposición el nº monográfico de la revista libertaria  “Libre Pensamiento”  dedicada a la educación:

LP-741

Publikoa copy

Escrito por CGT-LKN Hezkuntza saila in Agiriak-Documentos y tiene Sin Commentarios

NO A LA ” LOMCE-Ley Wert “ri EZ

Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa –LOMCPublikoa copy

“LOMCE”aren AURKAKO ARGUDIOAK

-HEZKUNTZA SISTEMA GEHIAGO PRIBATIZATZEN DU: Hezkuntza eskubide bat baino zerbitzu baten moduan ikusten du. Espainiar Konstituzioak Oinarrizko Hezkuntza soilik doan izatea bermatzen du. LOMCEak Haur Hezkuntza, Batxilergoa, Goi eta Erdi Mailako Lanbide Heziketa, Erregimen Bereziko Ikasketak eta Unibertsitatea hortatik kanpo uzten ditu. Ikastetxe pribatuekin sinatutako kontzertuen iraupena 4 urtetik 6ra luzatzen du. Oinarrizko Lha kontzertatua izateko aukera ematen du. Ikastetxe publiko askotan batxilergo modalitateak kenduko ditu (pribatuek eskeiniko dituztenak).

-HEZKUNTZA MERKANTILISTA ETA LEHIAKORRA BULTZATZEN DU: Ikastetxeak enpresa moduan eta gure semealabak zein ikasleak merkantzia moduan ikusten ditu. Ikastetxeen artean rankingak– 1., 2. eta 3. mailakoak- eta “ikaslegoaren tipologiaren” arabera espezializazioak ezartzen ditu. Kanpo ebaluaketen (diagnosi frogen) eta errebaliden emaitzen arabera ikaslegoak eta ikastetxeak zerrenda publikoetan sailkatuak izango dira. Ikastetxeek lortutako emaitzen araberako finantziazioa jasoko dute, eta ez zentruaren eta haren ikaslegoaren beharren araberakoa. Finantziazio pribatuari ateak irekitzek zaizkio: babesleak, eraikinen alokairua, etab. LHko ikasleak enpresetan soldatarik gabeko langile moduan lan egingo dute, “formakuntzaren” %50a haietan garatzeko aukera ematen delako (LH Duala delakoarekin).

AZTERKETA GAINDITZERA ZUZENDUTAKO HEZKUNTZA. Ziklo bakoitzaren amaieran, Lehen Hezkuntzako, DBHko, LHko zein Batxilergoko tituloa eskuratzeko, derrigorrezko frogak edo errebalidak ezartzen dira (hainbat ikasle titulorik gabe geldituko direlarik).

OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETA (berria): derrigorrekoa eta doan, DBHko 4. mailaren ordez eta Erdi Mailako LHrako sarbide moduan. PCPIak ordezkatuko ditu.

-ANTIDEMOKRATIKOA ETA AUTORITARIOA DA.

Eskola Kontseilua erabaki organua izatetik kontsultarako organua izatera pasatzen da.

Zuzendaritzaren hautaketa Administrazioak bakarrik bere aldetik erabaki dezake: hura aukeratzen duen komisioan % 70a Administrazioko ordezkariek osatuko dutelako. Zuzendariek arauei, proiektuei eta ikasleen onarpenari buruz erabaki ahal izango du. Ikastetxeko Zuzendaritzak irakaslegoa nahi duen moduan aukeratu ahalko du:

+funtzionarioentzako eskakizunak eta merituak ezarriz.

+zerrendetatik esleitutako interinoak arbuiatuz.

+finkatutako irakaslegoa beste zentruetara igorriz.

+”kalitate proiektuetan” lan egindako irakasleak zuzenean kontratatuz.

Gobernu Zentralaren eskumenak handitzen dira, oinarrizko ikasgaien edukiak, ordutegi minimoak eta ebaluaketa irizpideak, zein azken ebaluaketen –errebaliden- edukiak finkatzeko. Hiru ikasgaien nagusitasuna inposatzen du –Ingelesa, Gaztelania eta Matematika- beste guztien kalterako: Giza eta Natur Zientziak, Plastika, Musika, etab.

-IKASLEGOA BANATU, BAZTERTU ETA DISKRIMINATU EGITEN DU: Sexuaren arabera ikasleak banatzen dituzten ikastetxeek diru laguntzak jasotzea baimentzen du. Ikasketaren eta errendimenduaren hobekuntzarako programak (DBHko dibertsifikazio programak ordezkatzera datozenak) 13 urterekin hasi daitezke (DBHko 1. maila burututa eta errepikatzailea izanik); DBHko 2. eta 3. eta maila ordezkatuko dituzte amaieran inolako titulorik eman gabe (programa burutu izanaren ziurtagiri bat soilik).

-DOTRINARA ITZULIA: Erlijioa eta haren alternatiba ebaluagarriak izango dira. Erlijioari dagokionez Eliza Katolikoak edukiak, testu liburuak eta irakasleak finkatuko ditu!

Eta gainera, krisiaren aitzakiarekin, ratioak, irakaslegoaren ordutegi lektiboa eta erretirorako adina handituko dituzte, soldatak murrizten dituzte…

_________________________________________________________________________________________________

ARGUMENTOS CONTRA LA “LOMCE”

PRIVATIZA AUN MÁS EL SISTEMA EDUCATIVO: Concibe la educación como un ser­vicio no como un derecho.  La Constitución solo asegura la gratuidad en la Educación Básica. La LOME deja fuera de esta a la Educación Infantil, el Bachillerato, los Grados Medio y Superior de la FP, Régimen especial y la Universidad!

Amplían la duración de los conciertos con centros privados de 4 a 6 años. La FP Básica podrá ser concertada. Se suprimirán modalidades Bachillerato en cen­tros públicos (serán los privados quienes los impartan).

PROMUEVE UNA EDUCACIÓN MERCANTILISTA Y COMPETITIVA:

Los centros, entendidos como empresas y nuestros alumn@s e hij@s, como mer­cancías. Se establecen rankings de centros, de 1ª, 2ª, 3ª categoría y especialización de centros por “tipología de alumnado”. Las evaluaciones externas y los resultados de las revalidas clasifican al alumnado y los centros en listados públicos. Los centros reciben financiación en función de los resultados obtenidos, y no en función de las necesidades de cada centro y de su alumnado. Y se abre la puerta a la financiación privada: patrocinadores, alquiler de las instalaciones, etc.

EDUCACIÓN DIRIGIDA A SUPERAR “EL EXAMEN”: Se implantan re­válidas indispensables para obtener los títulos de graduado en Primaria, ESO, FP y Bachillerato, (dejando al alumnado sin titulación en FP de la rama de enseñanzas aplicadas y al alumnado con dificultades de aprendizaje en la ESO).

Los estudiantes de FP serán empleados sin salario en las empresas, al poder desarrollarse hasta un 50% de la “formación” en estas (la llamada FP Dual).

FORMACION PROFESIONAL BÁSICA (nueva): de carácter obligatorio y gratuito, como vía alternativa a 4º de ESO y acceso a FP de Grado Medio. Sustituye a los Programas de Cualificación Profesional (PCPI).

ES ANTIDEMOCRÁTICA Y AUTORITARIA

El Consejo Escolar deja de ser un órgano de decisión, para ser “consultivo”.

La elección de la Dirección puede ser decidida unilateralmente por la Administración: la comisión que la elige la formaran en un 70% representantes de la Administración.

El director aprueba las normas y proyectos y decide sobre la admisión de alumnos.

La Dirección de los centros podrá elegir al profesorado a dedo:

+ estableciendo requisitos y méritos para el personal funcionario.

+ rechazando interi­nos procedentes de las bolsas.

+ desplazando a profesorado fijo a otros centros o lo­calidades.

+ contratando a profesores que hayan trabajado en “proyectos de calidad”.

Aumenta las competencias del Gobierno Central, que determina los contenidos, horarios mínimos y criterios de evaluación de las asignaturas troncales, así como los contenidos de las evaluaciones finales –revalidas- de ESO y Bachillerato. Se impone la primacía de tres asignaturas –Ingles, Lengua Castellana y Matemáticas- en detrimento del resto: lenguas co-oficiales, Ciencias Sociales y Naturales, Plástica, etc.

– SEGREGA, EXCLUYE Y DISCRIMINA AL ALUMNADO: Permite dar subvenciones a centros privados que segregan por sexo.  Los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento ( que vienen a sustituir a los programas de diversificación curricular en la ESO), se pueden iniciar a los 13 años (teniendo cursado 1º de ESO); no se orientan a la obtención del título de ESO, sino que sustituyen a 2º y 3º de la ESO y dan un certificado de estudios cursados.

– VUELTA AL ADOCTRINAMIENTO EN LA EDUCACIÓN: La Religión y su alter­nativa con valor académico (evaluables).  En Religión será la Iglesia Católica la que designara los contenidos, los libros de texto y el profesorado que la imparte!

Y además con la excusa de la crisis aumentan la ratio, el horario lectivo del profe­sorado, su edad de jubilación, reducen sueldos…

Escrito por CGT-LKN Hezkuntza saila in Agiriak-Documentos,Ekimenak-Campañas y tiene Sin Commentarios

Irakaskuntza publikoa: salaketa eta eskakizun zerrenda

-Lanpostuen murrizketa: bajen ordezkapenak atzeratuz, laguntzako irakasleak murriztuz, ikasle gutxi dituzten batxilergo eta zikloak ezabatuz, etab.

-Soldatak “izoztuta” jarraitzen dute eta 2010ean inposatu ziguten %5aren beherapenaren ondoren gure gaitasun ekonomikoa jeitsi egin da (%10 gutxi gorabehera).

-Baja hartzen duten langileei soldata osagarriak kendu nahi dizkiete.

-Borondatezko erretirorako zeuden dirulaguntzak eta errelebo kontratuak kendu nahi dituzte, eta erretirorako adina 67 urtetaraino luzatu nahi dute.

-Ondoko erkidegoetan gertatzen ari dena ikusita aurreikuspen batzuk egin daitezke:

             +ordu lektiboen eta bestelako lan orduen handitzea

             +lanpostuen murrizketa (bereziki ordezkoentzat)

             +geure lanaren eta lan baldintza “pribilegiatuen” kritika hedabideetan

-Burokraziaren handitzea geure lan pedagogikoaren kalterako; kalitate programen eskakizunen, IKT eta bestelako programen zein bilera eta batzordeen ugaritzearen ondorioz.

-Baliabide eta denbora desbideraketa itzela Eskola2000 edota IKT bezelako programekin. Eztabaidatu beharra dago teknología berrien benetako erabilera zenbatekoa den, tresna guztiak benetan erabiltzen diren, horretarako material didaktiko egokiturik dagoen eta horrek benetan ekarpenik egiten dion hezkuntzari.

-Kurrikulumak ez daude benetako egutegi eta ordutegietara egokituak, ezinezkoa gertatzen da programazioak behar bezela betetzea eta metodología zein baliabide berrien erabilera sakontzea.

-Ikaslegoaren eta euskaraz jardun behar duen irakaslego/langilegoaren elebitasuna (bereziki euskaraz jarduteko gaitasuna ) bermatu ez denean, orain 3 hizkuntza bat sartu nahi da irizpide pedagogikoak baino irizpide propagandistikoei eta interes personalei lehentasuna emanda.

-EPE edo OPEek ez dute inondik inora irakasle baten gaitasun pedagogikoa, konpromezua, etb bermatzen eta funtzionarismoa bultzatzen dute.

 

Ordezko eta interinoei dagokienez:

-Egonkortasun berme txikienarik gabe  lan egiten dute: ez soldata, ez ordutegi, ez lurralde aldetik (gertutasunari dagokionez).

-Antzinatasunik ez soldata jasotzeko orduan.

-Eskubide eta betebeharrei buruzko informazio falta izugarria.

-Esleipen sistema informatizatu berriak inposaketa ezartzen du.

Escrito por CGT-LKN Hezkuntza saila in Agiriak-Documentos,Irakasleak y tiene Sin Commentarios

Primeras Medidas del Gobierno del “PP De Los Mercados”/“Merkatuetako PP”ren gobernuaren lehenengo neurriak

“Seguir robando a los pobres para dárselo a los ricos”

Con la promulgación del nuevo gobierno del Partido Popular comienzan a vislumbrarse por dónde van ir las medidas políticas, económicas, laborales, sociales, educativas, culturales… que tiene previstas desarrollar, aunque siguen callándose los mayores recortes laborales y sociales.

 

La reforma constitucional del artículo 135 pactada por el PP y el PSOE, consagró el robo a las clases populares, asegurando por encima de todo, el cobro de la deuda y sus intereses por parte de los acreedores (fondos de inversión y la banca en general), deuda que representa la gran estafa a la que nos han sometido la patronal, la banca, el sistema financiero.

Desde la CGT, no esperábamos del PP políticas económicas distintas a las que el PSOE utilizó en la última legislatura, es decir, pagar la crisis desposeyendo de rentas, servicios públicos y derechos a las y los trabajadores y clases populares y beneficiando a empresarios, banqueros, especuladores, financieros. En definitiva robar a los pobres para dárselo a los ricos. En este sentido, el presidente del gobierno del partido popular ya va mostrando algunas de sus cartas :

El “PP de los Mercados”, para empezar, va a entregar a esos “ladrones de los mercados” 16.500 millones de euros en recortes del gasto público durante el 2012 (se especificará en los presupuestos del mes de marzo). Esta cifra puede aumentar 10.000 millones más si así lo pide la UE, privatizando servicios esenciales como la sanidad (copago) o la educación, eliminando gastos por prestaciones sociales de todo tipo (dependencia, cultura, personas maltratadas, excluidas, desempleadas)

  Ratificar la edad de jubilación a los 67 años y el aumento del periodo de cálculo, lo que supone reducir la cuantía de la pensión (el PP defendió lo contrario en la oposición). Para este año, subirá el IPC a los 8,7 millones de pensionistas

  Reducir las prejubilaciones. Compatibilizar el cobro de la pensión y el trabajo a media jornada

  Privilegiar a los fondos privados de pensiones con mayores desgravaciones

 Bajar aún más los impuestos a las empresas, Rebajar el impuesto de sociedades

– Congelar empleo público excepto la policía, guardia civil

– Bonificar hasta el 100% los nuevos contratos. Rebaja fiscal de 3.000 e por contrato del primer trabajador. Un año de seguridad social gratis por contratar a mayores de 30 años

– Primar (nuevamente) las deducciones fiscales por la compra de vivienda (una de las causas de la burbuja inmobiliaria),

 Pasar a los lunes los puentes vacacionales para ser más “competitivos”

 Aprobar en los próximos meses una Nueva Reforma Laboral incentivando el contrato único fijo con despido barato.

  En resumen, todo el poder a la patronal mientras las y los trabajadores somos mercancía de usar y tirar.

Desde la CGT, volvemos a hacer un llamamiento a las conciencias de las clases populares y clase trabajadora para la revuelta y movilización social ya contra esta situación de recortes, represión, precariedad e indignidad a la que nos están sometiendo la clase política y los mercados.

SECRETARIADO PERMANENTE DE LA CGT

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“Aberatsei emateko txiroei lapurtzen jarraitu”

Alderdi Popularraren gobernu berriaren izendapenarekin hark garatzea aurreikusita dituen neurri politiko, ekonomiko, lan esparrukoak, sozialak, hezkuntza mailakoak, kulturalak…zein norabidetik joango diren ikusten hasten da; gizarte eta lan arloko murrizketa handienak ezkutatzen jarraitzen badute ere.

PP eta PSOEk adostutako Konstituzioaren 135. artikuloaren erreformak, klase herrikoiei lapurketa ezarri zuen; hartzekodunei (bankuak eta inbertsio fondoak) edozerren gainetik zorren eta haren interesen ordainketa bermatuz, zor hauek bankak, patronalak eta finantza sistemak inposatu digun iruzur handiaren ondorio zuzenak direnean.

CGTtik, PPren aldetik, PSOEk azken legealdian erabilitako politika ekonomikoez bestelakorik ez genuen espero, hau da, krisia langileei eta klase herrikoiei errentak, serbitzu publikoak eta eskubideak kenduz ordaintzea, enpresariei, bankariei, espekulatzaileei eta finantziariei irabaziak emateko. Azken batetan txiroei lapurtzea aberatsei emateko. Zentzu honetan gobernu popularraren lehendakariak bere kartetako batzuk erakusten hasi da: Hasteko “Merkatuen PP”k, “merkatuen lapur” hoiei, 2012an zehar, gastu publikotik murriztutako 16.500 milio euro emango dizkie (martxoko aurrekontuetan zehaztuko den murrizketa). Kopuru hau 10.000 milioitan handitu daiteke Europar Batasunak hala eskatuz gero, osasuna (ordainketa partekatua) edo hezkuntza bezelako oinarrizko serbitzuak pribatizatuz, era guztietako diru laguntza sozialak kenduz (menpekotasuna, bazterketa, tratu txarrak jasandakoentzat, kultura, langabetuak).

-Erretirorako adina 67 urtetan finkatzea eta ordainsaria kalkulatzeko aldiaren luzapena, pentsioen zenbatekoa murriztea suposatzen duena (oposizioan zegoenean PPk kontrakoa defendatu zuen). Aurten, 8,7 milioi pentsionistei IPCa igoko die.

-Aurretiko erretiroak murriztea. Pentsioa jasotzea eta ihardunaldi erdiko lana izatea ahalbideratuko da.

-Pentsio fondo pribatuei lehentasuna emango zaie zergetan desgrabazio handiagoen bitartez.

-Enpresentzako zergak gehiago jeitsiko dituzte, “Elkarteen gaineko zerga” murriztuz.

-Enplegu publikoaren murrizketa, guardia zibilean eta polizian izan ezik.

-Kontratu berriak saritu, %100erainoko laguntzekin. 3000 eurotarainoko zerga beherapena lehen lana duten langileen kontratuengatik. 30 urtetik gorakoak kontratatzeagatik urte betez gizarte segurantza doan enpresentzat.

-Etxebizitza erosketagatik zerga beherapenak (berriz) (higiezinen burbuilaren eragileetako bat).

-Oporretako “zubiak” astelehenetara pasatzea “lehiakorragoak” izateko.

-Datozen hilabeteetan Lan Erreforma berri bat indarrean jartzea, kaleratze merkea duen kontratu iraunkor bakarra bultzatuz.

Laburbilduz, patronalari botere guztia eman langileak erabili eta botatzeko salgaiak garen bitartean.

 

CGT-LKNtik langile klasearen eta klase herrikoien konzientziari klase politikoak eta merkatuek inposatzen ari diguten murrizketa, errepresio, prekarietate eta duintasun ezak markatutako egoera honen aurkako matxinadarako eta mobilizaziorako deialdi berri bat egiten diogu.

 

CGT-LKNko Idazkaritza Iraunkorra

Escrito por CGT-LKN Hezkuntza saila in Agiriak-Documentos y tiene Sin Commentarios

Hezkuntzako manifestua – Manifiesto de Educación (eusk/cas)

Estatuko lurralde gehienetan, eskubide sozialtzat ulertutako eskola publikoaren eta langile bezela gure lan baldintzen degradazio jarraitu bat gertatzen ari da.

Lehenengo alderdi honi dagokionez, gobernu autonomiko gehienek kalitatearen hobekuntza bat suposatzen zuten zenbait alderdien murrizketa gogor bati ekin diote (krisiaren aitzakiaz):

-Ikastetxei haien funtzionamendurako emandako dotazio zuzenak, irakaslegoaren formakuntza, serbitzuak eta irakasleentzako zentruak, programa ezberdinak (berrikuntza teknologikoak, ordenagailuak ikasleentzat, gatazken konponbidea, liburuen berziklapena…), liburuentzako eta jantokientzako dirulaguntzak, administrazio eta serbitzuetako langileak, laguntzako irakasleak (haur  hezkuntzako teknikariak, gizarte hezitzaileak, psikopedagogoak…), langile guzti hauen ordezkapenak.

Eskola publikoarentzat lan egiten dugunon eskubide eta lan baldintzei dagokienez, gobernu zentralak eta autonomikoek nabarmen okerrera garamatzaten elementuak sartu dituzte:

1-Soldaten murrizketa (%5 eta %7 artekoa) iazko bigarren seihilabetetik (2010eko lehen sehilabetearekin alderatuta soldata eta ordainsari extra guztietan) eta aurten gaitasun ekonomikoaren beherakada handitu egin da.

2-Aurreratutako erretiroa 60 urtekin hartzeko baldintzak zaildu egin dira (oraindik argitaratu gabeko araudi onartu berria, -UGT eta CCOOk adostua- pentsioen erreformaren ildo beretik joango dena, erretiroa hartzeko adina atzeratuko du eta 28 urtetik gora lanean aritzeagatik ematen ziren sariak kenduko ditu 2013tik aurrera)

3-Karga lektiboaren handitze ia orokorra: klase ordu gehiago –ordutegi lektibo zabalena zuen OCDEko Estatuan lanean ari ginenean- eta, ondorioz, lan karga handiagoa –prestaketa, zuzenketa, ebaluaketa-. Handiagotze hauek haur hezkuntzatik, lehen eta bigarren hezkuntzara doaz Catalunyan, 3 ordu gehiagora haur eta lehen hezkuntzan Galizian, edota Madrilen bigarren hezkuntzan gehitu diren 2 orduetara.

4-Masifikazio handiagoa ikasgeletan, langileen kopuruaren murrizketari esker zein legeak zehaztutako ratioak betetzen ez direlako, edota ikasle taldeak osatzeko araudi zorrotzei esker – bereziki bigarren hezkuntzan, batxilergoan, formakuntza zikloetan…

5-Errefortzuen, bikoizketen, arreta indibidualizatuaren, harrera ikasgelen… murrizketa.

6-Langile kopuruaren murrizketa nabarmena: kontutan izan behar dugu bigarren hezkuntzan 18-20 ordu lektibo gehitzea irakasle bat gutxiago suposatzen duela, eta 23-25 ordu lektibo gehiago lehen eta haur hezkuntzan maixu/maistra bat gutxiago suposatzen dutela. 12.000-15.000 irakasle inguru sistematik kanporatuak izanen direla edo ez direla kontratatuak izango kalkulatzen da.

7-Baldintza orokorren okertzea langile kopuruaren murrizketaren ondorioz: haien behinbetiko plaza galdu duten funtzionariak; behinbehineko destinoa zuten funtzionariak berriro egoera berean jarraitzera derrigortuak; plaza gutxiago izan dira oposaketetan, eta ondorioz praktiketako funtzionari gutxiago egon dira, eta azkenik, irakasle interinoek eta ordezkoek kalterik handiena jasaten dute lan egiteko aukera arras murriztuta ikusi dutelako, eta lortzekotan inoiz baino baldintza txarragoetan ari dira(denbora gutxiago eta urrunago).

8-Irakasle interinoen prekarietatea sakondu egin da: esleipen telematikoak, ihardunaldi 1/3 ko ordezkapenak, disponibilitate geografiko eta funtzional zabalagoa…

Manifestatzearen eta egunero gure eta herritargo guztiaren eskubideen alde borrokatzearen helburua egoera negargarri honi buelta ematea da.

CGT-LKNko Hezkuntza Idazkaritza Nagusia

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

En la inmensa mayoría de territorios del Estado, estamos asistiendo a una continuada degradación de la educación pública como derecho social y de nuestras condiciones laborales como trabajadores y trabajadoras.

En el primer aspecto, la mayoría de gobiernos autonómicos han procedido a una drástica reducción (amparada en la crisis) de aspectos que constituían una mejora de la calidad:

  •  Dotaciones directas a los centros para su funcionamiento, formación del profesorado, servicios educativos y centros de profesores, programas diversos (innovación tecnológica, ordenadores para alumnos/as, conciliación y resolución de conflictos, reciclaje de libros…), becas de libros y comedor, personal de administración y servicios, personal de apoyo (técnicos/as de educación infantil, técnicos/as de inserción social, equipos de asistencia psicopedagógica…) substituciones del personal de administración y servicios y del personal de apoyo …

En cuanto a los derechos y condiciones laborales de quienes trabajamos para la escuela pública, los gobiernos central y autonómicos han introducido evidentes elementos de empeoramiento:

  1. Reducción salarial (entre el 5 y el 7%) desde el segundo semestre del año pasado, reducción salarial (todas las mensualidades y las pagas extras con reducción respecto al primer semestre de 2010) y aumento de la pérdida de capacidad adquisitiva en el presente año.
  2. Pérdida de las condiciones de jubilación anticipada a los 60 años (la nueva normativa, aún no publicada, sin duda seguirá la línea marcada por la reforma de las pensiones –pactada por UGT y CCOO- a nivel general aumentado a partir de 2013 la edad de jubilación anticipada y se eliminan las gratificaciones extraordinarias por tener 28 o más años de servicio)
  3. Aumento casi generalizado de la carga lectiva: más horas directas de clase –a pesar de que trabajamos en el Estado de la OCDE que ya tenía el horario lectivo más amplio- y, como consecuencia, mayor carga de trabajo -preparación, corrección, evaluación-. Estos aumentos van desde la hora más en infantil, primaria y secundaria en Catalunya, a las 3 horas de más en infantil y primaria en Galicia, pasando por las 2 de más en secundaria en Madrid.
  4. Mayor masificación en las aulas, debida tanto a la reducción de las plantillas como a la vulneración de las ratios establecidas por ley o a las estrictas normativas para la creación de grupos clase –especialmente en secundaria: bachilleratos, ciclos formativos…-
  5. Reducción de los refuerzos, desdoblamientos, horas B, atenciones individualizadas, aulas de acogida…
  6. Reducción considerable de las plantillas: debemos tener en cuenta que entre 18 y 20 horas lectivas más en secundaria suponen un profesor o profesora de menos y que entre 23 y 25 horas lectivas más en infantil y primaria suponen una maestra o maestro menos. Se calcula entre 12.000 y 15.000 maestros/as y profesores/as (según se vayan concretando algunas medidas), entre los/as expulsados/as del sistema y los/as no contratados/as a pesar del aumento de alumnos y alumnas,
  7. Empeoramiento de las condiciones generales, como consecuencia de la reducción de plantillas: funcionarios y funcionarias de carrera que han perdido su plaza definitiva; funcionarios y funcionarias con destino provisional que siguen un año más en tal situación; ha habido menos plazas de oposiciones y, por tanto, menos funcionarios en prácticas; y, por último, el profesorado interino y substituto sufre la mayor degradación al ver drásticamente reducidas sus posibilidades de trabajar y, en caso de conseguirlo, en peores condiciones (menos tiempo y más lejos)
  8. Mayor precarización del profesorado interino: nombramientos telemáticos, substituciones de 1/3 de jornada, mayor disponibilidad geográfica y funcional…

 Darle la vuelta a este dantesco panorama es el objetivo de manifestarnos y defender día a día nuestros derechos y los de toda la población.

Secretaria General de Enseñanza CGT

Escrito por CGT-LKN Hezkuntza saila in Agiriak-Documentos,Ikasleak,Irakasleak y tiene Sin Commentarios