Hezkuntzako manifestua – Manifiesto de Educación (eusk/cas)

Estatuko lurralde gehienetan, eskubide sozialtzat ulertutako eskola publikoaren eta langile bezela gure lan baldintzen degradazio jarraitu bat gertatzen ari da.

Lehenengo alderdi honi dagokionez, gobernu autonomiko gehienek kalitatearen hobekuntza bat suposatzen zuten zenbait alderdien murrizketa gogor bati ekin diote (krisiaren aitzakiaz):

-Ikastetxei haien funtzionamendurako emandako dotazio zuzenak, irakaslegoaren formakuntza, serbitzuak eta irakasleentzako zentruak, programa ezberdinak (berrikuntza teknologikoak, ordenagailuak ikasleentzat, gatazken konponbidea, liburuen berziklapena…), liburuentzako eta jantokientzako dirulaguntzak, administrazio eta serbitzuetako langileak, laguntzako irakasleak (haur  hezkuntzako teknikariak, gizarte hezitzaileak, psikopedagogoak…), langile guzti hauen ordezkapenak.

Eskola publikoarentzat lan egiten dugunon eskubide eta lan baldintzei dagokienez, gobernu zentralak eta autonomikoek nabarmen okerrera garamatzaten elementuak sartu dituzte:

1-Soldaten murrizketa (%5 eta %7 artekoa) iazko bigarren seihilabetetik (2010eko lehen sehilabetearekin alderatuta soldata eta ordainsari extra guztietan) eta aurten gaitasun ekonomikoaren beherakada handitu egin da.

2-Aurreratutako erretiroa 60 urtekin hartzeko baldintzak zaildu egin dira (oraindik argitaratu gabeko araudi onartu berria, -UGT eta CCOOk adostua- pentsioen erreformaren ildo beretik joango dena, erretiroa hartzeko adina atzeratuko du eta 28 urtetik gora lanean aritzeagatik ematen ziren sariak kenduko ditu 2013tik aurrera)

3-Karga lektiboaren handitze ia orokorra: klase ordu gehiago –ordutegi lektibo zabalena zuen OCDEko Estatuan lanean ari ginenean- eta, ondorioz, lan karga handiagoa –prestaketa, zuzenketa, ebaluaketa-. Handiagotze hauek haur hezkuntzatik, lehen eta bigarren hezkuntzara doaz Catalunyan, 3 ordu gehiagora haur eta lehen hezkuntzan Galizian, edota Madrilen bigarren hezkuntzan gehitu diren 2 orduetara.

4-Masifikazio handiagoa ikasgeletan, langileen kopuruaren murrizketari esker zein legeak zehaztutako ratioak betetzen ez direlako, edota ikasle taldeak osatzeko araudi zorrotzei esker – bereziki bigarren hezkuntzan, batxilergoan, formakuntza zikloetan…

5-Errefortzuen, bikoizketen, arreta indibidualizatuaren, harrera ikasgelen… murrizketa.

6-Langile kopuruaren murrizketa nabarmena: kontutan izan behar dugu bigarren hezkuntzan 18-20 ordu lektibo gehitzea irakasle bat gutxiago suposatzen duela, eta 23-25 ordu lektibo gehiago lehen eta haur hezkuntzan maixu/maistra bat gutxiago suposatzen dutela. 12.000-15.000 irakasle inguru sistematik kanporatuak izanen direla edo ez direla kontratatuak izango kalkulatzen da.

7-Baldintza orokorren okertzea langile kopuruaren murrizketaren ondorioz: haien behinbetiko plaza galdu duten funtzionariak; behinbehineko destinoa zuten funtzionariak berriro egoera berean jarraitzera derrigortuak; plaza gutxiago izan dira oposaketetan, eta ondorioz praktiketako funtzionari gutxiago egon dira, eta azkenik, irakasle interinoek eta ordezkoek kalterik handiena jasaten dute lan egiteko aukera arras murriztuta ikusi dutelako, eta lortzekotan inoiz baino baldintza txarragoetan ari dira(denbora gutxiago eta urrunago).

8-Irakasle interinoen prekarietatea sakondu egin da: esleipen telematikoak, ihardunaldi 1/3 ko ordezkapenak, disponibilitate geografiko eta funtzional zabalagoa…

Manifestatzearen eta egunero gure eta herritargo guztiaren eskubideen alde borrokatzearen helburua egoera negargarri honi buelta ematea da.

CGT-LKNko Hezkuntza Idazkaritza Nagusia

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

En la inmensa mayoría de territorios del Estado, estamos asistiendo a una continuada degradación de la educación pública como derecho social y de nuestras condiciones laborales como trabajadores y trabajadoras.

En el primer aspecto, la mayoría de gobiernos autonómicos han procedido a una drástica reducción (amparada en la crisis) de aspectos que constituían una mejora de la calidad:

  •  Dotaciones directas a los centros para su funcionamiento, formación del profesorado, servicios educativos y centros de profesores, programas diversos (innovación tecnológica, ordenadores para alumnos/as, conciliación y resolución de conflictos, reciclaje de libros…), becas de libros y comedor, personal de administración y servicios, personal de apoyo (técnicos/as de educación infantil, técnicos/as de inserción social, equipos de asistencia psicopedagógica…) substituciones del personal de administración y servicios y del personal de apoyo …

En cuanto a los derechos y condiciones laborales de quienes trabajamos para la escuela pública, los gobiernos central y autonómicos han introducido evidentes elementos de empeoramiento:

  1. Reducción salarial (entre el 5 y el 7%) desde el segundo semestre del año pasado, reducción salarial (todas las mensualidades y las pagas extras con reducción respecto al primer semestre de 2010) y aumento de la pérdida de capacidad adquisitiva en el presente año.
  2. Pérdida de las condiciones de jubilación anticipada a los 60 años (la nueva normativa, aún no publicada, sin duda seguirá la línea marcada por la reforma de las pensiones –pactada por UGT y CCOO- a nivel general aumentado a partir de 2013 la edad de jubilación anticipada y se eliminan las gratificaciones extraordinarias por tener 28 o más años de servicio)
  3. Aumento casi generalizado de la carga lectiva: más horas directas de clase –a pesar de que trabajamos en el Estado de la OCDE que ya tenía el horario lectivo más amplio- y, como consecuencia, mayor carga de trabajo -preparación, corrección, evaluación-. Estos aumentos van desde la hora más en infantil, primaria y secundaria en Catalunya, a las 3 horas de más en infantil y primaria en Galicia, pasando por las 2 de más en secundaria en Madrid.
  4. Mayor masificación en las aulas, debida tanto a la reducción de las plantillas como a la vulneración de las ratios establecidas por ley o a las estrictas normativas para la creación de grupos clase –especialmente en secundaria: bachilleratos, ciclos formativos…-
  5. Reducción de los refuerzos, desdoblamientos, horas B, atenciones individualizadas, aulas de acogida…
  6. Reducción considerable de las plantillas: debemos tener en cuenta que entre 18 y 20 horas lectivas más en secundaria suponen un profesor o profesora de menos y que entre 23 y 25 horas lectivas más en infantil y primaria suponen una maestra o maestro menos. Se calcula entre 12.000 y 15.000 maestros/as y profesores/as (según se vayan concretando algunas medidas), entre los/as expulsados/as del sistema y los/as no contratados/as a pesar del aumento de alumnos y alumnas,
  7. Empeoramiento de las condiciones generales, como consecuencia de la reducción de plantillas: funcionarios y funcionarias de carrera que han perdido su plaza definitiva; funcionarios y funcionarias con destino provisional que siguen un año más en tal situación; ha habido menos plazas de oposiciones y, por tanto, menos funcionarios en prácticas; y, por último, el profesorado interino y substituto sufre la mayor degradación al ver drásticamente reducidas sus posibilidades de trabajar y, en caso de conseguirlo, en peores condiciones (menos tiempo y más lejos)
  8. Mayor precarización del profesorado interino: nombramientos telemáticos, substituciones de 1/3 de jornada, mayor disponibilidad geográfica y funcional…

 Darle la vuelta a este dantesco panorama es el objetivo de manifestarnos y defender día a día nuestros derechos y los de toda la población.

Secretaria General de Enseñanza CGT

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.