NO A LA ” LOMCE-Ley Wert “ri EZ

Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa –LOMCPublikoa copy

“LOMCE”aren AURKAKO ARGUDIOAK

-HEZKUNTZA SISTEMA GEHIAGO PRIBATIZATZEN DU: Hezkuntza eskubide bat baino zerbitzu baten moduan ikusten du. Espainiar Konstituzioak Oinarrizko Hezkuntza soilik doan izatea bermatzen du. LOMCEak Haur Hezkuntza, Batxilergoa, Goi eta Erdi Mailako Lanbide Heziketa, Erregimen Bereziko Ikasketak eta Unibertsitatea hortatik kanpo uzten ditu. Ikastetxe pribatuekin sinatutako kontzertuen iraupena 4 urtetik 6ra luzatzen du. Oinarrizko Lha kontzertatua izateko aukera ematen du. Ikastetxe publiko askotan batxilergo modalitateak kenduko ditu (pribatuek eskeiniko dituztenak).

-HEZKUNTZA MERKANTILISTA ETA LEHIAKORRA BULTZATZEN DU: Ikastetxeak enpresa moduan eta gure semealabak zein ikasleak merkantzia moduan ikusten ditu. Ikastetxeen artean rankingak– 1., 2. eta 3. mailakoak- eta “ikaslegoaren tipologiaren” arabera espezializazioak ezartzen ditu. Kanpo ebaluaketen (diagnosi frogen) eta errebaliden emaitzen arabera ikaslegoak eta ikastetxeak zerrenda publikoetan sailkatuak izango dira. Ikastetxeek lortutako emaitzen araberako finantziazioa jasoko dute, eta ez zentruaren eta haren ikaslegoaren beharren araberakoa. Finantziazio pribatuari ateak irekitzek zaizkio: babesleak, eraikinen alokairua, etab. LHko ikasleak enpresetan soldatarik gabeko langile moduan lan egingo dute, “formakuntzaren” %50a haietan garatzeko aukera ematen delako (LH Duala delakoarekin).

AZTERKETA GAINDITZERA ZUZENDUTAKO HEZKUNTZA. Ziklo bakoitzaren amaieran, Lehen Hezkuntzako, DBHko, LHko zein Batxilergoko tituloa eskuratzeko, derrigorrezko frogak edo errebalidak ezartzen dira (hainbat ikasle titulorik gabe geldituko direlarik).

OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETA (berria): derrigorrekoa eta doan, DBHko 4. mailaren ordez eta Erdi Mailako LHrako sarbide moduan. PCPIak ordezkatuko ditu.

-ANTIDEMOKRATIKOA ETA AUTORITARIOA DA.

Eskola Kontseilua erabaki organua izatetik kontsultarako organua izatera pasatzen da.

Zuzendaritzaren hautaketa Administrazioak bakarrik bere aldetik erabaki dezake: hura aukeratzen duen komisioan % 70a Administrazioko ordezkariek osatuko dutelako. Zuzendariek arauei, proiektuei eta ikasleen onarpenari buruz erabaki ahal izango du. Ikastetxeko Zuzendaritzak irakaslegoa nahi duen moduan aukeratu ahalko du:

+funtzionarioentzako eskakizunak eta merituak ezarriz.

+zerrendetatik esleitutako interinoak arbuiatuz.

+finkatutako irakaslegoa beste zentruetara igorriz.

+”kalitate proiektuetan” lan egindako irakasleak zuzenean kontratatuz.

Gobernu Zentralaren eskumenak handitzen dira, oinarrizko ikasgaien edukiak, ordutegi minimoak eta ebaluaketa irizpideak, zein azken ebaluaketen –errebaliden- edukiak finkatzeko. Hiru ikasgaien nagusitasuna inposatzen du –Ingelesa, Gaztelania eta Matematika- beste guztien kalterako: Giza eta Natur Zientziak, Plastika, Musika, etab.

-IKASLEGOA BANATU, BAZTERTU ETA DISKRIMINATU EGITEN DU: Sexuaren arabera ikasleak banatzen dituzten ikastetxeek diru laguntzak jasotzea baimentzen du. Ikasketaren eta errendimenduaren hobekuntzarako programak (DBHko dibertsifikazio programak ordezkatzera datozenak) 13 urterekin hasi daitezke (DBHko 1. maila burututa eta errepikatzailea izanik); DBHko 2. eta 3. eta maila ordezkatuko dituzte amaieran inolako titulorik eman gabe (programa burutu izanaren ziurtagiri bat soilik).

-DOTRINARA ITZULIA: Erlijioa eta haren alternatiba ebaluagarriak izango dira. Erlijioari dagokionez Eliza Katolikoak edukiak, testu liburuak eta irakasleak finkatuko ditu!

Eta gainera, krisiaren aitzakiarekin, ratioak, irakaslegoaren ordutegi lektiboa eta erretirorako adina handituko dituzte, soldatak murrizten dituzte…

_________________________________________________________________________________________________

ARGUMENTOS CONTRA LA “LOMCE”

PRIVATIZA AUN MÁS EL SISTEMA EDUCATIVO: Concibe la educación como un ser­vicio no como un derecho.  La Constitución solo asegura la gratuidad en la Educación Básica. La LOME deja fuera de esta a la Educación Infantil, el Bachillerato, los Grados Medio y Superior de la FP, Régimen especial y la Universidad!

Amplían la duración de los conciertos con centros privados de 4 a 6 años. La FP Básica podrá ser concertada. Se suprimirán modalidades Bachillerato en cen­tros públicos (serán los privados quienes los impartan).

PROMUEVE UNA EDUCACIÓN MERCANTILISTA Y COMPETITIVA:

Los centros, entendidos como empresas y nuestros alumn@s e hij@s, como mer­cancías. Se establecen rankings de centros, de 1ª, 2ª, 3ª categoría y especialización de centros por “tipología de alumnado”. Las evaluaciones externas y los resultados de las revalidas clasifican al alumnado y los centros en listados públicos. Los centros reciben financiación en función de los resultados obtenidos, y no en función de las necesidades de cada centro y de su alumnado. Y se abre la puerta a la financiación privada: patrocinadores, alquiler de las instalaciones, etc.

EDUCACIÓN DIRIGIDA A SUPERAR “EL EXAMEN”: Se implantan re­válidas indispensables para obtener los títulos de graduado en Primaria, ESO, FP y Bachillerato, (dejando al alumnado sin titulación en FP de la rama de enseñanzas aplicadas y al alumnado con dificultades de aprendizaje en la ESO).

Los estudiantes de FP serán empleados sin salario en las empresas, al poder desarrollarse hasta un 50% de la “formación” en estas (la llamada FP Dual).

FORMACION PROFESIONAL BÁSICA (nueva): de carácter obligatorio y gratuito, como vía alternativa a 4º de ESO y acceso a FP de Grado Medio. Sustituye a los Programas de Cualificación Profesional (PCPI).

ES ANTIDEMOCRÁTICA Y AUTORITARIA

El Consejo Escolar deja de ser un órgano de decisión, para ser “consultivo”.

La elección de la Dirección puede ser decidida unilateralmente por la Administración: la comisión que la elige la formaran en un 70% representantes de la Administración.

El director aprueba las normas y proyectos y decide sobre la admisión de alumnos.

La Dirección de los centros podrá elegir al profesorado a dedo:

+ estableciendo requisitos y méritos para el personal funcionario.

+ rechazando interi­nos procedentes de las bolsas.

+ desplazando a profesorado fijo a otros centros o lo­calidades.

+ contratando a profesores que hayan trabajado en “proyectos de calidad”.

Aumenta las competencias del Gobierno Central, que determina los contenidos, horarios mínimos y criterios de evaluación de las asignaturas troncales, así como los contenidos de las evaluaciones finales –revalidas- de ESO y Bachillerato. Se impone la primacía de tres asignaturas –Ingles, Lengua Castellana y Matemáticas- en detrimento del resto: lenguas co-oficiales, Ciencias Sociales y Naturales, Plástica, etc.

– SEGREGA, EXCLUYE Y DISCRIMINA AL ALUMNADO: Permite dar subvenciones a centros privados que segregan por sexo.  Los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento ( que vienen a sustituir a los programas de diversificación curricular en la ESO), se pueden iniciar a los 13 años (teniendo cursado 1º de ESO); no se orientan a la obtención del título de ESO, sino que sustituyen a 2º y 3º de la ESO y dan un certificado de estudios cursados.

– VUELTA AL ADOCTRINAMIENTO EN LA EDUCACIÓN: La Religión y su alter­nativa con valor académico (evaluables).  En Religión será la Iglesia Católica la que designara los contenidos, los libros de texto y el profesorado que la imparte!

Y además con la excusa de la crisis aumentan la ratio, el horario lectivo del profe­sorado, su edad de jubilación, reducen sueldos…

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.