EL COMITÉ INFORMA: NEGOCIACION DE CONVENIO 2023 REUNION 19 DE JULIO

Posted by

Hoy miércoles 19 de julio nos hemos vuelto a reunir con la empresa para la negociación del convenio para los siguientes años. Con el objetivo de desbloquear la negociación, desde la unanimidad del comité de empresa hemos trasladado una nueva propuesta a la empresa en la cual, recalcamos una vez más que el acuerdo de convenio lo condicionamos a que asegure que toda la carga de trabajo derivada de la nueva futura furgoneta de Mercedes Vitoria en sus diferentes versiones ( la que con el tiempo irá sustituyendo de manera paulatina a los modelos actuales de combustión ) se haga en
su integridad la planta de Abadiño en Gestamp Bizkaia. Y para ello, solicitamos que la empresa haga las inversiones y ampliaciones necesarias en Abadiño para poder captar toda esa carga de trabajo.

En esa línea, y como decíamos hemos presentado una plataforma con cambios, donde aceptaríamos un convenio a 4 años, con subidas salariales del 6 %, 4%, 3% , y 2 %  respectivamente ,siempre con la garantía del IPC. Además , pedimos un incremento de 50 euros anuales en la paga o prima por objetivos, y la equiparación del plus de noche de todo el personal hasta el nivel 4 A.

La solicitud de reducción de jornada la bajamos a 2 horas anuales para jornada partida y 3 relevos, y mantenemos la petición de 8 horas de reducción anuales para 4 y 5 relevos , así como añadir la reducción de horas recogida en el convenio del metal de Bizkaia en forma de permiso por asuntos propios.

Modificamos nuestra propuesta sobre cambios de calendario, manteniendo nuestra petición de 100 euros por cada cambio de calendario, y modificando que las horas a deber por un cambio de calendario el último trimestre del año en caso de generar negativo sean a cuenta de la empresa. Sobre la flexibilidad, le hemos transmitido a la empresa, que en los términos que plantea la misma ( 18 días ) es irrealizable e inaceptable.

Mantenemos la petición de contratos fijos, así como las diferentes cuestiones planteadas en el comité informa anterior ( mejoras en permisos retribuidos, adaptación de ley de familias, temas de categorías y movilidad funcional, …

Ante ello, la empresa antes de hacernos su propuesta nos ha comunicado que este lunes  ha habido una visita de un alto representante de Mercedes Alemania, visita que no ha sido muy positiva, dado que al parecer no se ha ido nada satisfecho ya sea por las instalaciones y capacidades de la empresa, así como por los ratios, tiempos / costes de maquinas y trabajadores y trabajadoras , y la falta de flexibilidad que se le ha transmitido que tenemos .La empresa nos transmite que la negociación con Mercedes está muy complicada, y que de no entrar en sus condiciones no será posible acceder a la fu tura furgoneta de Mercedes que sustituirá a los modelos actuales ( durante un tiempo convivirían las dos hasta desaparecer la de combustión ).

Reiteran la necesidad de acordar cuanto antes un convenio con costes controlados y obligatoriamente con mecanismo s de flexibilidad para podamos seguir optando a la nueva furgoneta de Mercedes. En esa línea nos reitera su petición de acordar 18 días de flexibilidad anuales como nuestros principales clientes, y nos lanza una propuesta de un 2 % de subida anual para los cuatro años de vigencia sin garantía de IPC y dejando claro que en ese capitulo ya no hay más margen. No ven posible hacer
más contratos fijos, ninguna reducción de jornada, y salvo pequeñas cuestiones responden negativamente a nuestras peticiones.

Desde el comité le hemos dejado claro que no aceptaremos un convenio en dichos términos, y nos hemos emplazado a primeros de septiembre para seguir con las negociaciones ( o entrar en otra fase).

Sea como fuere, a primeros de septiembre desde el comité nos comprometemos a informar de manera más detallada de nuestras propuestas y situación de la negociación en un formato más amplio que la hoja del “ comité informa”.

Para recibir las noticias unte a nuestro canal de Telegram

 

AFÍLIATE!!

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

2023ko HITZARMENAREN NEGOZIAZIOA UZTAILAREN 19KO BILERA

Gaur asteazkena, uztailak 19, berriro bildu gara enpresarekin hurrengo urteetarako hitzarmena negoziatzeko. Negoziazioa desblokeatzeko asmoz, komiteak, aho batez, proposamen berri bat helarazi dio enpresari. Proposamen horretan, berriz ere azpimarratu dugu hitzarmenaren akordiorako baldintza gisa jartzen dugula Mercedes Vitoriaren etorkizuneko furgoneta berriaren bertsio desberdinek (denborarekin pixkanaka egungo errekuntza ereduak ordezkatuz joango denak) eragindako lan karga guztia Abadiñoko Gestamp Bizkaia lantegiak bere osotasunean egitea. Horretarako, enpresak Abadiñon egin beharreko inbertsioak eta handitzeak egitea eskatzen dugu, lan karga hori guztia bereganatu ahal izateko.

Ildo horretan, eta esan bezala, aldaket ak dituen plataforma bat aurkeztu dugu, non 4 urterako hitzarmen bat onartuko genukeen, % 6, % 4, % 3 eta % 2ko soldata igoerekin, hurrenez hurren, betiere KPIaren bermearekin. Gainera, urteko 50 euroko igoera eskatzen dugu helburuen araberako ordainsarian edo priman, eta langile guztien gaueko plusa parekatzea 4 A mailaraino. Lanaldia murrizteko eskaera urtean 2 ordura jaisten dugu lanaldi zatituan eta 3 txandatan, eta urtean 8 orduko murrizketaren eskaerari eusten diogu 4 eta 5 txandatan, bai eta Bizkaiko metalaren hitzarmenean jasotako orduen murrizketa ere, norberaren eginkizunetarako baimen gisa. Egutegi
aldaketei buruzko gure proposamena aldatzen dugu, egutegi aldaketa bakoitzeko 100 euroko eskaerari eutsiz, eta aldatu egiten dugu urteko azken hiruhile koan egutegia aldatzeagatik bete behar diren orduak, negatiboa sortuz gero, enpresaren kontura izatea.

Malgutasunari dagokionez, enpresari jakinarazi diogu malgutasun hori (18 egun) ezinezkoa eta onartezina dela.

Kontratu finkoen eskaerari eusten diogu, ba i eta aurreko “Komiteak jakinarazten du” hartan planteatutako gaiei ere (ordaindutako baimenen hobekuntzak, familien legearen egokitzapena, kategorien eta mugigarritasun funtzionalaren gaiak,…).

Horren aurrean, enpresak, bere proposamena egin aurretik, jakinarazi digu astelehen honetan Mercedes Alemaniako goi ordezkari batek bisita egin duela, baina bisita hori ez dela oso positiboa izan; izan ere, antza denez, ez da batere gustura joan enpresaren instalazioengatik eta gaitasunengatik, ez eta makina eta langileen ratioengatik, denborengatik eta kostuengatik ere, eta malgutasunik hitzartuta ez dugulako. Enpresak jakinarazi digu Mercedesekin negoziazioa oso zail dagoela, eta, baldintza horietan sartu ezean, ezinezkoa izango dela Mercedesen etorkizuneko fur gonetara jasotzea. Furgoneta horrek egungo modeloak ordezkatuko ditu (denbora batez elkarrekin
biziko lirateke, konbustioko furgoneta desagertu arte).

Berretsi dute lehenbailehen adostu behar dela hitzarmen bat, kostu kontrolatuekin eta nahitaez malgutasu n mekanismoekin, Mercedesen furgoneta berria jasotzeko aukerak izaten jarraitzeko . Ildo horretan, gure bezero nagusiek duten gisan, urteko 18 eguneko malgutasuna adosteko eskaera egiten digu berriro, eta % 2ko urteko igoera proposatzen digu indarraldiko lau urteetarako, KPIren bermerik gabe, eta argi utziz kapitulu horretan ez dagoela tarte gehiagorik. Ez dute posible ikusten kontratu finko gehiago egitea, ezta lanaldi murrizketarik ere, eta gure eskaerei ezezko erantzuna
ematen diete, gai txiki batzuet an izan ezik.

Komiteak argi utzi dio ez dugula baldintza horietan hitzarmenik onartuko, eta irailaren hasierara enplazatu gara, negoziazioekin jarraitzeko (edo beste fase batean sartzeko).

Edonola ere, irailaren hasieran, gure proposamenen eta negozia zioaren egoeraren berri zehatzagoa emateko konpromisoa hartzen du komiteak, “komiteak jakinarazten du” baino formatu zabalo batean.

 

Share