EL COMITÉ INFORMA REUNIÓN NEGOCIACIÓN CONVENIO- 26 DE SEPTIEMBRE

Posted by

Hoy martes 26 de septiembre nos hemos reunido con la dirección para la negociación del convenio. Conscientes de la necesidad de ambas partes de llegar a un acuerdo, desde la mayoría del comité ( LAB-UGT ) hemos hecho una nueva propuesta a la empresa con el ánimo de buscar un acuerdo y atar todas las inversiones necesarias para captar el proyecto de futuro de Mercedes y asegurar el futuro de la plantilla de Gestamp Bizkaia. En dicha propuesta hemos quitado algunos puntos y modificado otros. Esta es la propuesta resumida que hemos presentado a la empresa:

SUBIDA SALARIAL- 5,7 %, 3,5 %, 3%, 2% de subida respectivamente para los cuatro años con garantía anual de IPC. Incrementar 50 euros anuales la paga por objetivos. Equiparación del plus de noche a toda la plantilla que trabaje a dicho relevo hasta el nivel 4 A ( jefe de equipo) a partir de enero del 2024.

FLEXIBILIDAD- Mantenemos nuestra propuesta de 3 (jornada partida ) Y 5 días solo en negativo, y hemos mencionado que al personal de logística no se les haga disfrutar la semana que suelen tener que señalar para reducir días de libre disposición. No aplicar al 5º relevo.

REDUCCIÓN DE JORNADA- Formular el permiso de asuntos propios recogido en el convenio del metal de Bizkaia como reducción de horas de calendario. El 2024 toda la plantilla trabajaría 2 horas menos, y a partir del 2025 4 horas menos. A partir del 2025 el personal que este al 5º relevo tendrá una reducción añadida de 4 horas , trabajando a partir de ese año 8 horas anuales menos.

CALENDARIO- Mantenemos nuestra petición de que se cobren 100 euros por cada cambio de calendario desde el primer cambio, que la persona que tenga horas a deber por cambio de calendario puedan saldar las mismas con descuento de nómina, y que las personas con contrato relevo tengan la opción de no trabajar de noche.

CONTRATACIÓN INDEFINIDA- Mantenemos nuestra petición de 20 contratos fijos.

MOVILIDAD FUNCIONAL – Solicitamos que si se hacen funciones de mayor categoría no contempladas en el puesto se cobre el salario de dichos puesto desde el primer día , y en el caso de estuviese contemplada la sustitución ( segundo de línea ) se cobren todos a partir de superar los 30 días anuales.

CATEGORÍAS- Que se ponga en marcha la comisión para revisar el sistema y su ejecución. Posibilitar que los departamentos de troquelería y utillajes puedan acceder por carrera profesional al nivel 4. Hemos pedido que también se estudie el puesto de control volante.

OTROS- Mantenemos las peticiones de adaptación a la ley de permisos retribuidos con alguna pequeña mejora, , mejora de excedencias especiales, limpieza de ropa, seguros,posibilidad cobro de cesta en metálico,…

Ante nuestra propuesta, la dirección ha solicitado un receso, recordando que ellos ya están en sobrepasando su límite. A la vuelta nos han dicho que el capitulo salarial en lo que a la subida se refiere no pueden hacer más esfuerzo, siguen con su 4%, 2,5%, 2%, 2%, para cada año y sin garantía de IPC. Dicen que no a la equiparación del plus de noche, y como último esfuerzo proponen incrementar 25 euros anuales la paga por objetivos.

Mantienen su petición de 14 días de flexibilidad para todo el personal, no ven posible reducir la jornada de ninguna manera, no a los a los cambios en la movilidad funcional, no a 100 euros por primer cambio de calendario, no a incrementar la plantilla fija,..En caso de acuerdo estarían dispuestos a hablar de alguna mejora como la excedencias especiales, limpieza de ropa, cambios en el sistema de categorías,…

 

Desde el comité le hemos respondido que su decisión de dar por cerrada la negociación nos parece un despropósito ,y que están echando por tierra años de acuerdos que han sido beneficiosos para ambas partes. En vista de la cerrazón en sus planteamientos nos hemos empezado a plantear que la dirección no busca el acuerdo, si no el conflicto y el desacuerdo para justificar a saber que decisiones.

En vista de que la empresa da la negociación por cerrada, una vez analizada la situación dentro del comité de empresa os convocaremos a finales de la semana que viene a una asamblea para decidir entre todos y todas las medidas de presión para desbloquear esta situación y atar el trabajo y el futuro de la planta de Bizkaia.

En Abadiño a 26 de septiembre de 2023

 

Para recibir las noticias únete a nuestro

canal de Telegram  Berriak CGT-LKN Gestamp Bizkaia 

Emailgestamp@cgt-lkn.eus escribenos y te añadimos a la lista oculta de correos

AFÍLIATE!!

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU HITZARMENA NEGOZIATZEKO BILERA- IRAILAREN 26A

Gaur asteartea, irailak 26, zuzendaritzarekin bildu gara hitzarmena negoziatzeko. Bi aldeak akordio batera iristeko beharraz jabetuta, batzordearen gehiengoak (LAB-UGT) beste proposamen bat egin dio enpresari, akordio bat bilatzeko eta Mercedesen etorkizuneko proiektua erakartzeko eta Gestamp Bizkaiaren etorkizuna ziurtatzeko beharrezkoak diren inbertsio guztiak lotzeko. Proposamen horretan puntu batzuk kendu ditugu eta beste batzuk aldatu. Hona hemen enpresari aurkeztu diogun proposamen laburtua:

SOLDATA IGOERA- % 5,7, % 3,5, % 3, % 2ko igoera lau urteetarako hurrenez hurren, KPIaren urteko bermearekin. Helburuen araberako ordainsaria urtean 50 euro handitzea. Gaueko plusa txanda horretan 4 A mailaraino (taldeburua) lan egiten duten langile guztiekin parekatzea 2024ko urtarriletik aurrera.

MALGUTASUNA- 3 (lanaldi zatitua) eta 5 eguneko proposamena negatiboan soilik mantentzen dugu, eta logistikako langileei norberaren aukerako egunak murrizteko hartu ohi duten astea erabilztera ez behartzea aipatu dugu. 5. txandari ez aplikatzea.

LANALDIAREN MURRIZKETA.- Bizkaiko metalaren hitzarmenean jasotako norberaren gauzetarako baimena egutegiko orduen murrizketa formulatzea. 2024an plantilla osoak 2 ordu gutxiago lan egingo luke, eta 2025etik aurrera 4 ordu gutxiago. 2025etik aurrera, 5. txandan lan egiten duten langileek 4 orduko murrizketa gehigarria izango dute, eta urte horretatik aurrera urtean 8 ordu gutxiago lan egingo dute.

LAN-EGUTEGIA- Lehenengo aldaketatik egutegi-aldaketa bakoitzeko 100 euro kobratzeko, egutegia aldatzeagatik enegatiboan geratzen diren orduak dituen pertsonak ordu horiek nomina-deskontuarekin kitatu ahal izatea eta errelebo-kontratua duten pertsonek gauez lan ez egiteko aukera izateko eskaerari eusten diogu.

KONTRATAZIO MUGAGABEA- 20 kontratu finkorako eskaerari eusten diogu.

MUGIGARRITASUN FUNTZIONALA – Lanpostuan jaso gabeko kategoria handiagoko funtzioak egiten badira, lanpostu horien soldata lehen egunetik kobratzea eskatzen dugu, eta ordezkapena aurreikusita balego (lerroko bigarrena), guztiak kobratzea urteko 30 egunetik aurrera.

KATEGORIAK- Sistema berrikusteko eta gauzatzeko komisioa abian jartzea. Trokelagintzako eta utillajeetako sailetako langileak karrera profesionalaren bidez 4. mailara iritsi ahal izatea ahalbidetzea. Kontrol bolante postua ere aztertzeko eskatu dugu.

BESTE BATZUK- Ordaindutako baimenen legera egokitzeko eskaerei eusten diegu, hobekuntza txiki batzukin, eszedentzia berezien hobekuntzarekin, arropa garbitzearekin, aseguruak hobetzearekin , gabonetako-saskia eskudirutan kobratzeko aukera izatea, …

Gure proposamenaren aurrean, zuzendaritzak etenaldia eskatu du, eta gogorarazi du dagoeneko beraien muga gainditzen ari direla. Bueltan esan digute soldata , igoerari dagokionez, ezin duela ahalegin handiagoa egin, %  4, % 2,5, % 2, % 2rekin jarraitzen dutela urte bakoitzerako, eta KPIaren bermerik gabe. Gaueko plusa parekatzeari ezetz esan diote, eta azken ahalegin gisa, helburuen araberako ordainsaria urtean 25 euro handitzea proposatu dute.

Langile guztientzako 14 eguneko malgutasun-eskaerari eusten diote, ez lanaldia murrizketarik , ez mugikortasun funtzionalaren aldaketei, ez 100 eurora egutegiaren lehen aldaketagatik, ez langile finkoen kopurua handitzeari…Gainonztean adostasuna lortuz gero, prest leudeke hobekuntzaren batez hitz egiteko, hala nola eszedentzia bereziez, arropa-garbiketaz, kategoria-sistemaren aldaketez…

Komitetik esab dugu eduki horiekin ez dagoela akordiorik, eta zuzendaritzak erantzun digu horraino bakarrik irits daitezkeela, eta negoziazioak itxitzat jotzen dituztela eta Gestamp enpresako Madrilgo arduradunei jakinaraziko dietela, haiek har ditzaten erabaki hartu beharreko erabakiak, ondorioak izango direla argi utzita.

Komitetikeranztun erantzun diogu negoziazioa itxitzat jotzea zentzugabekeria iruditzen zaigula, eta bi aldeentzat onuragarriak izan diren urtetako akordioen kultura hankaz gora jartzen ari direla. Bere planteamenduetan dagoen itxitasuna ikusita, planteatzen hasi gara zuzendaritzak ez duela akordioa bilatzen, baizik eta gatazka eta desadostasuna, batek daki ze erabaki justifikatzeko.

Enpresak negoziazioa itxitzat jotzen duela ikusita, komitearen barnean egoera aztertu ondoren, datorren astearen amaierarako asanblada batera deituko zaituztegu, egoera hori desblokeatzeko eta Gestamp Bizkaiko lantegiaren lana eta etorkizuna lotzeko presio-neurri egokiak guztien artean erabakitzeko.

Abadiñon, 2023ko irailaren 26an

Para recibir las noticias únete a nuestro

canal de Telegram  Berriak CGT-LKN Gestamp Bizkaia 

Emailgestamp@cgt-lkn.eus escribenos y te añadimos a la lista oculta de correos

AFÍLIATE!!

Share