EL COMITÉ INFORMA PREACUERDO CONVENIO 2023-2026 2 de octubre de 2023

Posted by

Hoy lunes , 2 de octubre, la mayoría sindical del comité compuesta por LAB y UGT ( LAB -14 miembros, UGT- 4 miembros ) , ha cerrado un preacuerdo con la dirección de la empresa para el convenio 2023-2026. El contenido el preacuerdo de manera resumida es el siguiente:

-VIGENCIA– 4 años.

-SUBIDA SALARIAL– 5 %, 3%, 2 %, 2% respectivamente para el periodo 2023-2026. Se garantiza que el IPC del periodo, es decir que si el IPC Real del periodo 2022-2025 resulta mayor que el sumatorio de las subidas pactadas en el convenio a la finalización del mismo la empresa tendrá que actualizar ( subiendo ) los salarios con la diferencia.

PAGA POR OBJETIVOS- Se incrementará 50 euros anuales consolidándose estas cantidades.

EQUIPARACIÓN DEL PLUS DE NOCHE– A partir del año 2024, todo el personal cobrará el plus de noche en la cuantía del nivel 4 A ( jefe de equipo).

JORNADA LABORAL- El 2024 todo el personal trabajará 2 horas anuales menos, y a partir del 2025 4 horas anuales menos. El personal que trabaje al 5º relevo, a partir del 2025, además de las 4 horas citadas, tendrá una reducción añadida de 4 horas, trabajando a partir del 2025 8 horas anuales menos.

CALENDARIOS- Se cobrarán 100 euros por cada cambio de calendario desde el primer cambio de calendario ( hasta ahora era a partir del tercer cambio). Las personas que queden en negativo por cambios de calendario tendrán derecho a pedir que dichos días se descuenten de la nomina.

FLEXIBILIDAD- La empresa podrá aplicar un máximo de días flexibles al año, solo en negativo. Para el personal de jornada partida 5 días, para 4 relevos 6 días, y para 2-3 relevos 7 días. Al 5º relevo no se le podrá aplicar la flexibilidad.

CONTRATACIÓN INDEFINIDA- Además de los contratos de relevo, se harán 15 contratos indefinidos. 10 una vez se firme el convenio y 5 mas al inicio del 2024 .

MOVILIDAD FUNCIONAL- El personal que sustituya un puesto de categoría superior y esa sustitución no este contemplada dentro de sus funciones ( por ejemplo sustitución de jefe de equipo por peón especialista) cobrará desde el primer día el salario de dicha categoría ( antes tenían que pasar 30 días de trabajo efectivo en dicho puesto para empezar a cobrar ). En los puestos que estuviera contemplada la sustitución puntual ( por ejemplo segundo de línea a jefe de equipo) empezará a cobrar desde los 30 días en adelante ( antes 60 días ).

CATEGORIAS- Se volverá a poner en marcha la comisión de categorías para analizar , revisar , y actualizar si cabe el sistema de categorías .Se desbloquea la posibilidad de acceso al nivel 4 por desarrollo profesional de las personas troquelería y utillajes ( como mantenimiento) sin que se requiera cambio de puesto de trabajo. En esa línea hemos pedido que se estudie el puesto de control volante.

AFÍLIATE!!

PERMISOS RETRIBUIDOS- Se adaptan los permisos a los cambios legislativos ( ley de familias ) y se empareja a padres- madres con tutores legales, y se amplia el permiso por motivos judiciales a imputado o imputada.

EXCEDENCIA ESPECIAL- Mejora el porcentaje del personal que se puede acoger a las misma desde el 2% al 5%. LIMPIEZA ROPA Y COMPRA CALZADO- El colectivo de las calientes tendrá derecho a más limpiezas de ropa , y el personal que compre calzado de seguridad para el trabajo tendrá derecho a que la empresa le abone la cuantía del coste del calzado habitual que reparte en la empresa.

SEGUROS – Se incluye en el seguro la cobertura por incapacidad permanente total por contingencia común.

COMEDOR SUBCONTRATAS -Las subcontratas habituales en Gestamp Bizkaia tendrán derecho a comer en el comedor.

En la revistilla que repartiremos mañana martes, explicaremos con más detalle cual es el contenido del preacuerdo, junto con nuestra valoración del acuerdo y del contexto en el cual se ha dado el mismo. Dado que desde Madrid han exigido que el acuerdo este refrendado o no por la plantilla esta misma semana, en vez de hacer asamblea, y por optimizar el tiempo, además de haceros llegar la información de manera individualizada, los siguientes días estaremos en el local del comité en horario de mañana y tarde, pasando también por las diferentes instalaciones con el objetivo de llegar a toda la plantilla y resolver las dudas que tengáis respecto al preacuerdo.

Teniendo claro que es la plantilla de Gestamp Bizkaia la que debe aprobar o no este preacuerdo, queremos dejar claro, que como siempre, solo será valido si es refrendado por la mayoría de la plantilla en la VOTACION que celebraremos en la sala Mugarra ( donde se vota en las elecciones sindicales ) el JUEVES de 19,30 – 23,30 y el VIERNES de 10,00- 16,30.

 

En Abadiño a 2 de octubre de 2023

Para recibir las noticias únete a nuestro canal de Telegram  Berriak CGT-LKN Gestamp Bizkaia 

Emailgestamp@cgt-lkn.eus escribenos y te añadimos a la lista oculta de correos

 

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU  2023-2026 HITZARMENEKO AURREAKORDIOA

Gaur, astelehena, urriaren 2a, LABek eta UGTk osatutako batzordearen gehiengo sindikalak (LABek – 14 kide, UGT – 4 kide) aurreakordio bat itxi du enpresako zuzendaritzarekin 2023-2026 hitzarmenerako. Hona hemen aurreakordioaren edukia, laburbilduta:

  • INDARRALDIA- 4 urte.
  • SOLDATA IGOERA- % 5, % 3, % 2 eta % 2 hurrenez hurren 2023-2026 aldirako. Epe horrettako KPIa bermatzen da, hau da, 2022-2025 aldiko KPI erreala handiagoa bada hitzarmenean itundutako igoeren batuketa baino, hura amaitzean, enpresak soldatak eguneratu (igo) beharko ditu,

HELBURUENGATIKO ORDAINSARIA- Urtean 50 euro igoko dira, eta kopuru horiek finkatu egingo dira.

GAUEKO PLUSA PAREKATZEA- 2024tik aurrera, langile guztiek 4 A mailako (taldeburua) gaueko plusa kobratuko dute.

LAN-ORDUAK- 2024an langile guztiek urtean 2 ordu gutxiago lan egingo dute, eta 2025etik aurrera 4 ordu gutxiago. 2025etik aurrera 5. txandan lan egiten duten langileek, aipatutako 4 orduez gain, 4 orduko murrizketa gehigarria izango dute, 2025etik aurrera urtean 8 ordu gutxiago lan eginez.

AFÍLIATE!!

LAN-EGUTEGIAK- 100 euro kobratuko dira egutegi-aldaketa bakoitzeko, lehenengo egutegi-aldaketatik (orain arte hirugarren aldaketatik aurrera). Egutegi-aldaketengatik negatiboan geratzen diren pertsonek eskubidea izango dute egun horiek nominatik kentzeko eskatzeko.

MALGUTASUNA- Enpresak gehienez egun malguen kopuru jakin bat aplikatu ahal izango du urtean zehar, negatiboan soilik. Lanaldi zatituko langileentzat 5 egun, 4 txandatarako 6 egun, eta 2-3 txandatarako 7 egun. 5. txandari ezin izango zaio malgutasuna aplikatu.

KONTRATU FINKOAK- Txanda-kontratuez gain, 15 kontratu mugagabe egingo dira. 10 hitzarmena sinatu ondoren eta 5 gehiago 2024aren hasieran.

MUGIGARRITASUN FUNTZIONALA.- Goragoko kategoriako lanpostu bat ordezkatzen duten langileek, ordezkapen hori beren eginkizunen barruan jasota ez badago (adibidez, taldeko buruaren ordez peoi espezialista jartzea), kategoria horretako soldata kobratuko dute lehenengo egunetik (lehen, lanpostu horretan 30 egun benetan lan egin behar zituzten kobratzen hasteko). Ordezkapen puntuala aurreikusita dagoen lanpostuetan (adibidez, lineako bigarren batek talde burua ordezkatzen badu) 30 egunetik aurrera hasiko da kobratzen (lehen 60 egun).

KATEGORIAK- Kategorien komisioa martxan jarriko da berriro, kategorien sistema aztertzeko, berrikusteko eta, ahal bada, eguneratzeko. Trokelagintza eta utiillajeseko langileak garapen profesionalaren bidez (mantenukoen gisan) 4. mailara sartzeko aukera desblokeatzen da, lanpostu-aldaketarik behar izan gabe. Ildo horretan, kontrol bolantearen kasua ere aztertzeko eskatu dugu.

ORDAINDUTAKO BAIMENAK- Baimenak lege-aldaketetara egokitzen dira (familien legea) eta gurasoak legezko tutoreekin parekatzen dira, eta arrazoi judizialengatiko baimena inputatuari luzatzen zaio.

ESZEDENTZIA BEREZIA- Eszedentzia har dezaketen langileen ehunekoa % 2tik % 5era hobetzen da.

ARROPA GARBITZEA ETA OINETAKOAK EROSTEA- Beroetako langileek arropa gehiagotan garbitzeko eskubidea izango dute, eta lanerako segurtasun-oinetakoak erosten dituzten langileek eskubidea izango dute enpresak bertan banatzen dituen ohiko oinetakoen kostua ordain diezaieten.

ASEGURUAK – Aseguruan gertakizun arruntengatiko ezintasun iraunkor osoaren estaldura sartzen da.

JANTOKIA AZPIKONTRATATUENTZAKO – Gestamp Bizkaian ohikoak diren azpikontratek jantokian bazkaltzeko eskubidea izango dute.

Bihar, asteartea, banatuko dugun aldizkaritxoan proposamenaren edukia xehetasun handiagoz azalduko dugu, aurreakordioa eta eta berorren testuingurua baloratuz. Madrildik eskatu dutenez akordioa aste honetan bertan berrestea (edo ez) asanblada egin beharrean, eta denbora optimizatu nahiean, informazioa banan-banan helarazteaz gain, hurrengo egunetan batzordearen lokalean izango gara goiz eta arratsaldeko ordutegian, baita instalazioetan ere, plantilla osoarengana iristeko eta aurreakordioari buruz dituzuen zalantzak argitzeko.

Argi izanik Gestamp Bizkaiako plantilla dela aurreakordio hori onartu edo atzera bota behar duena , azpimarratu utzi nahi dugu, beti bezala, aurreakordio hori soilik izango dela balekoa plantillak berresten badu ,Mugarra aretoan (hauteskunde sindikaletan bozkatzen den lekuan) datorrn OSTEGUNEAN 19:30etik 23:30era eta OSTIRALEAN 10:00etatik 16:30era egingo dugun BOZKETAN plantillaren gehiengoak berresten badu

Abadiñon, 2023ko urriaren 2an

 

Para recibir las noticias únete a nuestro canal de Telegram  Berriak CGT-LKN Gestamp Bizkaia 

Emailgestamp@cgt-lkn.eus escribenos y te añadimos a la lista oculta de correos

Share