EL COMITE INFORMA ACUERDO ERTE 2024

Posted by

Hoy lunes 18 de marzo nos hemos vuelto a reunir con la empresa para tratar el ERTE que han solicitado para el 2024. Decíamos en la nota anterior , que Mercedes una vez agotados 11 días de los 18 de flexibilidad que tenía por convenio, estaba negociando ampliar esos 18 en 15 más es, decir hasta los 33. Pues bien , por lo que nos consta , lo que han terminado de negociar en Mercedes con la mayoría social , es ampliar los citados 18 días en 20 días más ( no 15 ) , quedando la flexibilidad negativa aplicable en Mercedes en 38 días para el año 2024. Una cifra más que preocupante. No tenemos precedentes cercanos donde Mercedes ha tenido que suspender tantas jornadas industriales ( casi dos meses ). Esperemos que con el tiempo se vaya corrigiendo esta situación , y que esta bajada de producción no se convierta en algo estructural. Sea como fuere , dicho acuerdo denota que Mercedes prevé dificultades durante todo el año, y que no las sitúa exclusivamente en el primer semestre como parecía a principios de año.

En este contexto, y a sabiendas de que la autoridad laboral le aprobará el ERTE a la empresa, con o sin acuerdo del comité dado que por desgracia se cumplen las razones productivas para la aplicación del mismo, desde la mayoría del Comité ( LAB-14, UGT-4 ) hemos llegado a un acuerdo con la empresa:

 • Si se aplica ERTE durante este año no se podrá hacer uso de los días de
 • La empresa planificará impartir formación los días de parada a la mayor cantidad de personas posibles, con el objetivo de minimizar el impacto del ERTE y de cumplir con sus obligaciones en dicha materia.
 • La duración del mismo será desde el 02/04/2024 hasta el 31/12/2024.
 • Durante estos meses solo podrán afectarnos como máximo 27 días de
 • Los días que el trabajador o trabajadora este de ERTE la empresa complementará la cantidad que cobre del desempleo hasta el 90 % del salario bruto que percibiría el trabajador o trabajadora según relevo y calendario pluses incluidos.
 • Las pagas extras y vacaciones no se verán afectadas por el ERTE, es decir se cobrarán y disfrutarán ( las vacaciones ) al 100 %.
 • Se establece una garantía de empleo en la cual la empresa se compromete a no hacer despidos individuales ni colectivos hasta el 30 de junio de 2025.
 • A los mayores de 55 años si en el futuro se diese un despido ( fuera de la garantía de empleo) los días de desempleo consumidos en este ERTE se le repondrían. Esta Clausula se suele meter si en el futuro ( lejano) se diese algún pacto de salidas voluntarias con despidos pactados ( especie de prejubilación) , los trabajadores y trabajadoras mayores tuviesen su paro “intacto”.
 • Y resto de condiciones habituales que solemos acordar: Los trabajadores con contrato relevo no irán al ERTE; Cualquier persona en caso de caer de baja no se le meterá en ERTE y si cae de baja estando en ERTE se le sacará del mismo,..

NOTA: La empresa nos ha convocado para este viernes para informarnos sobre la afectación del ERTE durante la Semana de Pascua

En Abadiño a 18 de marzo de 2024

Para recibir las noticias únete a nuestro

canal de Telegram  Berriak CGT-LKN Gestamp Bizkaia 

Para recibir las noticias  gestamp@cgt-lkn.eus escribenos y te añadimos a la lista oculta de correos

AFÍLIATE!!

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

 2024RAKO ERTE-AREN AKORDIOA

 Gaur astelehena, martxoak 18, berriro bildu gara enpresarekin 2024rako eskatu duten aldi baterako lan-erregulazioa aztertzeko. Aurreko oharrean genioenez, Mercedes, hitzarmeneko 18 malgutasun-egunetatik 11 agortu ondoren, 18 egun horiek 15 egun gehiago luzatzea negoziatzen ari zen, hau da, 33 egun arte. Bada, dakigunez, Mercedesen gehiengo sozialarekin negoziatu dutena da aipatutako 18 egunak beste 20 egunez luzatzea (ez 15 egunez), eta Mercedesen aplikagarria den malgutasun negatiboa 38 egunez luzatzea 2024rako. Kopuru kezkagarria benetan. Ez dugu aurrekari hurbilik non Mercedesek bertan behera utzi behar izan dituen hainbeste jardunaldi industrial (ia bi hilabete). Espero dezagun denborak aurrera egin ahala egoera hori zuzentzea, eta ekoizpen-jaitsiera hori egiturazkoa ez bihurtzea. Edonola ere, akordio horrek adierazten du Mercedesek zailtasunak aurreikusten dituela urte osoan, eta ez dituela lehen seihilekoan soilik kokatzen, urte hasieran zirudien bezala.

 

Testuinguru horretan, eta lan-agintaritzak enpresari aldi baterako lan-erregulazioa onartuko diola jakinda, komitearekin adostuta edo adostu gabe, zoritxarrez hura aplikatzeko ekoizpen-arrazoiak betetzen direlako, Komitearen gehiengotik (LAB-14, UGT-4) akordio batera iritsi gara enpresarekin:

 • Urte honetan ERTE aplikatzen bada, ezingo dira malgutasun-egunak
 • Enpresak planifikatuko du geldialdi-egunetan ahalik eta pertsona gehienei prestakuntza ematea, aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteak ahalik eta eragin txikiena izan dezan eta arlo horretan dituen betebeharrak bete ditzan.
 • 2024/04/02tik 2024/12/31ra arte iraungo du
 • Hilabete horietan, gehienez 27 lanegunetan baino ezingo digute
 • Langilea ERTEan dagoen egunetan, enpresak langabeziatik kobratzen duen zenbatekoa osatuko du langileak jasoko lukeen soldata gordinaren % 90eraino, txandaren eta egutegiaren arabera kobratuko lituzken plusak barne.
 • Aparteko ordainsariei eta oporrei ez die eragingo ERTEak, hau da, % 100ean kobratu eta hartuko dira oporrak.
 • Enplegu-berme bat ezartzen da, eta enpresak konpromisoa hartzen du 2025eko ekainaren 30era arte banakako kaleratzerik edo kaleratze kolektiborik ez egiteko.
 • 55 urtetik gorakoei, etorkizunean kaleratze bat emango balitz (enplegu-bermetik kanpo) aldi baterako lan-erregulazioan kontsumitutako langabezia-egunak birjarriko litzaizkieke. Klausula hori sartu ohi da baldin eta etorkizunean (urrunean) itundutako kaleratzeekin borondatezko irteeren itunik egiten bada (aurre-erretiro moduko bat), adineko langileek beren langabezia “osorik” izango dezaten.
 • Eta gainerako ohiko baldintzak adostu ohi ditugu: Errelebo-kontratua duten langileak ez dira ERTEra joango; Edozein pertsona bajan erortzen bada ez da ERTEn sartuko eta ERTEan egonda bajan erortzen bada, bertatik aterako da…

OHARRA: Enpresak Ostiral honetarako deitu gaitu Pazko astean ERTE ak nola ergingo digun azaltzeko.

Abadiñon, 2024ko Martxoaren 18a

Para recibir las noticias únete a nuestro

canal de Telegram  Berriak CGT-LKN Gestamp Bizkaia 

Para recibir las noticias  gestamp@cgt-lkn.eus escribenos y te añadimos a la lista oculta de correos

AFÍLIATE!!

Share