1

No a la precariedad. Por el reparto del trabajo.

La precariedad laboral es la característica esencial del empleo existente en el modelo social capitalista, además de un negocio que reporta grandes beneficios y constituye una herramienta eficaz para neutralizar cualquier intento de organización de las clases trabajadoras. La precariedad afecta más a los sectores más desfavorecidos (mujeres, migrantes, juventud,…) de nuestra sociedad, privando a cada vez mayor cantidad de personas de la posibilidad de poder llevar adelante un proyecto vital digno. La precariedad laboral se entrelaza con la dificultad de acceso a la vivienda; con la pobreza energética; con el ámbito de los cuidados… una lacra que debemos denunciar y combatir.
Por ello, la CGT/LKN Nafarroa convocamos una concentración bajo el lema “NO A LA PRECARIEDAD, POR EL REPARTO DEL TRABAJO” el próximo jueves 24 de febrero a las 12:00h en la Pz. Juan XXIII -1 (frente a la ETT Manpower).
ATTAC-NAFARROA: REPARTO DE TRABAJO Y REDUCCIÓN DE LA JORNADA, UN DESTINO NECESARIO E INEVITABLE

 

ENCUENTRO ON LINE CON EL ECONOMISTA Y MIEMBRO DE ATTAC JOAN JOSEP BOSCH. PRESENTA MAURA RODRIGO (Sec. Gral. CGT/LKN-Nafarroa)
Paro, reparto de Trabajo y consejería de asuntos sociales.

CGT-LKN, siguiendo con su campaña de reparto de trabajo, nos hemos vuelto a movilizar el día 27 de Enero a las 11,30, esta vez ante la Oficina del Servicio Navarro de Empleo de Paulino Caballero y desde allí nos hemos dirigido al Departamento de Asuntos Sociales, donde hemos registrado un escrito instando a inicar medidas concretas de reparto del trabajo.
Porque respecto al paro no hay nada nuevo que contar y, aun así, no podemos dejar de hablar de esta lacra social. De 30.000 a 50.000 personas, de un 10% a un 20%, estas son las cifras del paro en Navarra, escandalosas, preocupantes.
Porque el paro excluye, estigmatiza, castiga, condena y despoja. Y vivir de los subsidios no ayuda a mejorar esta situación ni la percepción de exclusión.
Porque atajar el componente social y humano de esta lacra necesariamente trasciende de las políticas económicas y de empleo y compete directamente a las políticas sociales.
Porque no se puede permitir que se aumente la edad de jubilación mientras nuestras jóvenes no encuentran trabajo o viven en la precariedad a la que les abocan trabajos pagados por debajo de lo que sus mayores cobraban hacen años y en peores condiciones de salud laboral. No es digno de una sociedad que se dice avanzada.
Porque en una sociedad cada vez más tecnificada, en la que los tiempos de producción se han reducido considerablemente y se aumenta la productividad, mantener la misma jornada laboral del siglo pasado implica que hay menos personas trabajando.
Porque permitir las horas extras va de la mano del paro estructural.
Porque trabajar menos horas y repartir el trabajo entre todas y todos es una obligación moral.
Porque tomar medidas es fundamental, necesario y urgente, interpelamos a la Consejera de Asuntos Sociales. Es hora de actuar.


¡¡Trabajar menos para trabajar todas!!

Lan gutxiago egi dezagun guztiok lan egiteko!!
Urtarrilak 27 de febrero: Kontzentrazioa lan banaketaren alde/Concentración por el reparto del trabajo

El paro es el primer escalón en el descenso hacia la precarización de las condiciones de vida (vivienda, alimentación, salud, ocio, energía,…) y el riesgo de pobreza y exclusión.

Queremos que el acceso al empleo no sea un privilegio por lo que se hace necesario repartir el empleo existente, socialmente útil y respetuoso con el medio.

Por ello, volvemos a la calle a reclamar un modelo social más justo e igualitario, volvemos a reclamar el reparto del trabajo, te esperamos el 27 de enero a las 11:30 h frente a las oficinas del paro de C/Paulino Caballero desde donde nos desplazaremos a la cercana sede del Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, zatoz!!
No falta trabajo, sobran horas

https://www.youtube.com/embed/nfOYPHlUSOULan gutxiago egitea denok lan egiteko//Trabajar menos para trabajar todos y todas

(Más abajo en castellano)

Langabezia iritzi-inkestetan gizarte-arazo kezkagarriena bezala agertzen da. Baita politikarien adierazpenetan ere, guzti hau konpontzeko neurri zuzenik hartzen ez bada ere. Helburua beti ekonomia suspertzea da, eta langabezia murriztea, berriz, suspertze horren zeharkako ondorio gisa lortzea espero da.

Baina ekonomia suspertzea ez da posible, ezta desiragarria ere, baliabideak agortzen eta klima eta ingurumen-arazoak areagotzen ari diren egoera batean. Hori gertatuko den kasu hipotetikoan, teknologia aplikazio oso azkarrak eta produktibitate-hazkunde etengabeek langabeziaren murrizketan hazkundearen eragina askoz txikiagoa izatea eraginen lukete.

Hala, “krisi” une bakoitzean, jarduera ekonomikoaren gutxitzeak, langabeziari eragiten dio zuzenean, alabaina, suspertze-uneetan ez da langabezi xurgapen antzekorik gertatzen, eta, beraz, egiturazko langabezia hazi egiten da. Hurrengo desaktibazio-aldian egiturazko langabeziaren zifra okerrago horietatik abiatuko gara, eta gauzek okerrera egiten jarraituko dute.

Nafarroan langabeziaren zifrak konparatiboki ez dira beste autonomia batzuetakoak bezain txarrak, baina hori ezin da jarduerarik ezaren aitzakia izan. 2007az geroztik, Nafarroan langabezia 30.000 eta 50.000 pertsona artean mugitzen ari da, % 10 eta ia % 20 bitartean. Onartu ezin ditugun zenbaki iraingarriak, eskandalagarriak, eta eredu sozial bidegabe baten adierazgarriak direnak, bizitzak murrizten dituena eta pertsona asko bide bazterrean uzten dituena, nahiz eta kontrakoa aldarrikatu. Langabeziak neurri zuzenak behar ditu.

Langabeziaren aurkako neurri zuzen bakarra Nafarroako Gobernuaren aldetik 2014ko maiatzean hartu zen, Administrazioan enpleguaren banaketa sustatzeko neurriak jasotzen zituen foru-dekretu bat onartuz. Ez zen anbizio handikoa, baina urrats bat zen. Oro har, kontua zen lanaldi-murrizketa bati heltzen zioten pertsonek, zegokien soldata-murrizketa baliokidearekin, Administrazioak konpromisoa hartzen zuela haiek ordezkatzeko eta gizarte-segurantzako kotizazioari % 100ean eusteko. Enplegu ez oso egonkorra sortzen zen, eta, bere garaian, neurri hori ez zitzaigun nahikoa iruditu, baina izugarria da ordutik ustez aldaketaren aldeko gobernuek eta gobernu aurrerakoiek langabeziaren aurkako neurri aktiboetan urrats bakar bat gehiago eman ez izana.

Horregatik, 2014ko 39. foru-dekretu hura hobetzea eta zabaltzea proposatzen dugu.
• Lanaldia murrizteko moduak dibertsifikatuz.

• Galera ekonomikoen zati bat diruz lagunduz, batez ere soldata txikiagoa duten kategoriena.
• Plana enpresa pribatura hedatuz, beharrezko aldaketak eginda.

Borondatezko neurriak baino ez dira, eta langileek baliatu ahal izanen dituzte edo ez. Epe ertainean langile guztiei luzatu beharko litzaieke, eta urratsak eman beharko lirateke norabide horretan, neurri horiek arautuko dituzten legeen edota negoziazio kolektiboaren bidez.

100 urte baino gehiagoko 8 orduko lanaldiaren ondoren, eredu ekonomiko eta laboral hau birpentsatzeko beharra iritsi da, desberdintasunak areagotu baino egiten ez dituena, emakumeak sartu dituena klase ezegonkor berri batean bihurtzeko, erritmoak inposatzen dizkiguna eta estali ezinezko premiak sortzen dituena. Geldiarazi beharra dago.

Enplegua banatzearen alde egiten dugu, langabeziarekin amaitzeko modu eraginkor eta solidario bakar bezala, eta, aldi berean, bizi-kalitatea hobetzeko, beste jarduera batzuetan eman daitekeen lan-denbora libre utziz, hala nola zainketak eta zereginak partekatzean, gizarte-partaidetzan eta errealizazio pertsonalerako beste edozein modu. 70 urtera arte lana egiten nahi gaituzte, aurten Nafarroan gazteen artean %31ko langabeziara iritsi garenean.

Gobernuei langabezia geldiarazteko lan-banaketatik, aparteko orduen desagertzetik eta erretiro-adina aurreratzetik soilik pasa daitezkeen neurri zehatzak eskatzen dizkiegu. Borroka gaitezen 30 orduko astearen alde, egunean 6 orduko lanaldiaren alde.

Lan gutxiago egin dezagun guztiok lan egiteko.

Zatoz abenduaren 26an eguerdiko 12etan CGT-LKN sindikatuak Parlamentu aurrean deitzen duen kontzentraziora.

Abenduak 26 de diciembre. 2021.

El paro aparece en las encuestas de opinión como el problema social más preocupante. También en las declaraciones de los políticos, sin que se tomen medidas directas para solucionarlo. El objetivo siempre es la reactivación económica, mientras que la disminución del paro espera obtenerse como efecto indirecto de esa recuperación.

Pero la reactivación económica no es posible ni deseable en una situación de agotamiento de recursos y de incremento de los problemas climáticos y medioambientales. En el hipotético caso de darse, la rapidísima tecnologización y los incesantes incrementos de productividad harían que la repercusión del crecimiento en la disminución del paro fuera mucho menor.

Así, en cada momento de “crisis”, la disminución de la actividad económica repercute directamente en el paro, sin embargo, en los momentos de reactivación no se da una similar absorción del desempleo, con lo que el paro estructural crece. En el siguiente periodo de desactivación partiremos de esas peores cifras de paro estructural y las cosas seguirán empeorando.

En Navarra las cifras de paro son comparativamente menos malas que las de otras autonomías, pero eso no puede servir de excusa para la inactividad. Desde el 2007 el paro en Navarra viene moviéndose entre 30.000 y 50.000 personas, entre el 10 y casi el 20%. Cifras indignas, escandalosas, que no nos podemos permitir y significativas de un modelo social injusto, que recorta vidas y deja a muchas personas en la cuneta, por más que proclame lo contrario. El paro necesita medidas directas.

La única medida directa contra el paro del Gobierno de Navarra se tomó en mayo de 2.014, aprobando un decreto foral con medidas para fomentar el reparto del empleo en la Administración. No era muy ambicioso, pero era un paso. Se trataba en líneas generales de que a las personas que se acogiesen a una reducción de jornada con equivalente disminución salarial, la Administración se comprometía a sustituirle y mantener su cotización de la seguridad social al 100%. Se creaba empleo poco estable y en su momento esa medida nos pareció insuficiente, pero resulta clamoroso que desde entonces gobiernos supuestamente del cambio y progresistas no hayan dado un solo paso más en medidas activas contra el paro.

Por eso proponemos que se mejore y amplíe aquel decreto foral 39 de 2014

  • Diversificando las formas de reducción de jornada.

  • Subvencionando parte de las pérdidas económicas, sobre todo de las categorías con salario menor.

  • Extendiendo el plan, con las modificaciones necesarias, a la empresa privada.

Son medidas de carácter solo voluntario a las que los y las trabajadoras pueden acogerse o no hacerlo. A medio plazo habría que extenderlas a toda la plantilla, dando pasos en esa dirección mediante leyes que las regulen y/o la negociación colectiva.

Después de más de 100 años de jornada de 8 horas toca repensar un modelo económico y laboral que no hace sino acrecentar las desigualdades, que ha incorporado a las mujeres para convertirlas en una nueva clase precaria, que nos impone ritmos y crea necesidades imposibles de cubrir. Es necesario frenar.

Abogamos por el reparto del empleo como única forma eficaz y solidaria de acabar con el paro y, a la vez, mejorar la calidad de vida, liberando tiempo de trabajo que puede dedicarse a otras actividades como compartir cuidados y tareas, participación social y toda otra forma de realización personal. Nos quieren trabajando hasta los 70 años cuando este año hemos llegado en Navarra al 31% de paro entre las personas jóvenes.

Exigimos a los gobiernos medidas concretas para frenar el desempleo que solo pueden pasar por el reparto del trabajo, la desaparición de las horas extras y el adelanto en la edad de jubilación. Luchemos por la semana de 30 horas, por la jornada de 6 horas diarias.

Trabajemos menos para trabajar todas.

Acude a la concentración que CGT convoca en 26 de diciembre a las 12 del mediodía frente al Parlamento.
REDUCCION DE JORNADA LABORAL Y REPARTO DEL EMPLEO


23 nov 2021, concentración en defensa de una reducción de jornada que conlleve la creación de puestos de trabajo equivalentes

La idea del reparto del trabajo como solución a los grandes males que padecemos desde hace décadas no es algo nuevo ni sale de la nada. Inicialmente, como no podía ser de otra manera, quienes no miran más allá de su crecimiento, no como personas si no como parte del sistema económico, en el que nos tienen atrapados a la gran mayoría, tildaron la propuesta de idealista, populista, de imposible, utópica… Discurso que calaba en una sociedad egoísta cuya proyección es potenciar el consumo para enriquecerse, sin mirar que otros se empobrezcan.

Las grandes crisis, en pocos años, están dando la espalda a tantas personas, que esa idea ya deja de ser una “alucinación”. Sin embargo, nuevamente esa cada vez más pequeña clase que quiere seguir dominando el mundo, trata de reconducir esa cuestión que entraña trabajar menos y todos, aceptando y haciendo discurso sobre la jornada de 4 días.

Se habla con frecuencia de la reducción de la jornada laboral, incluso con ejemplos de empresas en las que ya la están aplicando con resultados “ampliamente” satisfactorios. La propuesta, normalmente articulada en torno a los cuatro días de jornada semanal, fue puesta en circulación por Más Madrid, a quien hay que reconocer la listeza de lanzar al debate público una medida estrella con fuerte eco mediático.

La reducción de la jornada laboral es en sí misma una medida positiva, saludable y necesaria para mejorar la vida y la conciliación de las personas trabajadoras, pero puede generar aún mayores beneficios a nivel social por su potencial capacidad de contribuir al reparto del trabajo: que la reducción de la jornada de quienes tengan un puesto de trabajo dé lugar a la creación de nuevos empleos para quienes padecen una situación de Paro.

Desgraciadamente, los movimientos que se están dando actualmente en torno a la reducción de jornada no parecen discurrir por la senda del reparto del trabajo y dudamos de que su recorrido vaya a tener demasiado impacto en el desempleo. Basta ver cómo está siendo presentada y los aspectos positivos que de ella se resaltan para sospechar de las finalidades que persigue. En primer lugar, va dirigida al convencimiento del empresariado, poniendo el acento en el incremento de la productividad y en la disminución del absentismo, aspectos que compensarían la producción perdida debido a la reducción horaria.

Hoy vivimos en un claro contexto de agotamiento de recursos, por lo que las dinámicas desarrollistas que interesan a los mercados no se pueden mantener más que incrementando las desigualdades. De seguir así las cosas, cada vez serán menos las personas que accedan a unos consumos muy elitistas y exclusivos, mientras que serán más las capas sociales que queden fuera, incluso de los consumos más básicos. Este incremento de las desigualdades está ya disparado y es fácilmente constatable.

Por ello, la propuesta de reparto del empleo la planteamos fuera de la lógica desarrollista, fuera y contraria, por considerar que es el desarrollo ilimitado en lo material el que nos está abocando a la situación de agotamiento de los recursos del planeta y al desastre ecológico que ya se está haciendo presente. Partimos del convencimiento de que el paro no se va a solucionar mediante una recuperación económica que incremente la producción y el consumo, recuperación que ni es posible, ni es deseable. No se trata de generar más trabajo sino de repartir el existente, el necesario para satisfacer las necesidades de las personas. Se trata de oponer al espejismo del desarrollismo un decrecimiento sensato en lo material, que no en la calidad de vida o en un desarrollo personal más amplio y enriquecedor, una de cuyas bases es ganar tiempo libre, resultado de ese reparto de las horas de empleo.

Frente a la propuesta de reducción a cuatro días de trabajo nuestra propuesta por el reparto se basaría sucintamente en:

Reducción del tiempo de trabajo con contratación de jornadas equivalentes al tiempo reducido. Con mejora importante de las condiciones de trabajo en materia de salud y seguridad.

Opción preferente por la reducción de horas/día, de la que resulte un reparto más equilibrado y armónico de los tiempo de vida y de trabajo, y que propicie un aprovechamiento del tiempo liberado en enriquecimiento personal y relacional, dedicación a los cuidados necesarios y participación en los asuntos ciudadanos y sociales.

Los beneficios empresariales han de contribuir decisivamente, tratando de avanzar en una mejor distribución de la riqueza. El reparto del trabajo debe acarrear un incremento de la masa salarial, aun pudiendo conllevar una disminución en los niveles salariales altos, con el fin de lograr una reducción importante de los abanicos salariales.

También la Administración, beneficiada tanto en el incremento de las cotizaciones como en la disminución de rentas de inserción, debería contribuir a hacer viable esta propuesta de reparto.

Nuestra apuesta es, por tanto, una propuesta pensada en clave de justicia social, dirigida a los y las trabajadoras, que son quienes debieran impulsarla, y de ese impulso debiera resultar una recuperación de su peso sindical y social, hoy en permanente devaluación. Hablamos de algo muy distinto que la mera reducción de la jornada laboral que se viene aireando y vendiendo, se trataría de aspirar a un modelo social y laboral que en efecto no deje a nadie atrás, más allá de las palabras vacías.

Por todo esto, el próximo día 23 de noviembre, a las 12:00h, frente a la antigua Oficina de Empleo de la Rotxapea, llevaremos a cabo una concentración en defensa del Reparto del Trabajo.
Texto e imágenes de las caceroladas en rechazo a la destrucción de empleo en banca

Obscenidad de la banca

Con la tecnología como excusa, la Banca, el poder financiero sobre el que se ha basado todo el desastre económico arrastrando a las economías de los estados, anuncia que pese a los beneficios en la cuenta de resultados del sector, destruirá en el presente año 20.000 empleos; casi 12.000 corresponden a Caixabank y BBVA, alcanzando una amortización de, aproximadamente, 120.000 puestos en trece años.

Argumentan la medida en la eficiencia, un disfraz para enmascarar la usura que siempre ha caracterizado a la familia financiera, con la excepción de aquellas cajas de ahorro y montepíos, de carácter público y más social, víctimas de consejos de administración supeditados al dictado de los loobies financieros y sus prácticas de economía especulativa.

La banca, que no tiene intención de devolver el dinero público empleado para sanear sus fraudulentas cuentas, cifrado oficialmente en 66.577 millones de € como coste directo, se permite la licencia de arrojar al desempleo a miles de personas de forma directa, mientras, indecorosamente hacen públicos aumentos de los ingresos de sus lamentables gestores y cúpulas directivas. Aumentos que llegan a triplicarse sin sonrojo.

El sector financiero, convertido en agente “economicida” se ha constituido, con la ayuda del estado y más concretamente del Banco de España, como líder en la destrucción de empleo. Con el agravante que supone el coste medio de un mantenimiento de cuenta, independientemente de otros costes asociados como forma de presión hacia sus clientes. Resulta paradójico: frente a las fórmulas de captación de activos en aquellos años previos a la explosión de la burbuja financiera, hoy obligan a las personas a gestionarse su actividad diaria de ingresos y gastos, trasladando cuotas por el mero hecho de tener depositados los cuatro euros que se pueden llegar a retener a duras penas.

Por no hablar de los desahucios, que daría para un capítulo aparte, el sector se está deshumanizando a gran velocidad; amortizan oficinas de cercanía, obligan a realizar gestiones presenciales en un horario concreto. Presionan para la captación de recursos destinados a fondos de inversión de dudosa ética; cobran absolutamente por todo, incluso por ingresar dinero en una cuenta corriente. Practican el abuso incluso cobrándonos por una gestión externalizada de nuestro dinero: la que nos obligan con el “hágaselo usted mismo”. Una práctica que les lleva a plantear despidos masivos y cierre de oficinas, traspasando gastos al sistema de pensiones y subsidio de paro públicos.

Evidentemente estas dinámicas de eficiencia resultan obscenas y censurables en entidades cuya actividad lucrativa no ha variado absolutamente nada y en la mayoría de los casos no pasarán el filtro ético. ¿Qué es eso de la ética cuando la máquina de generar dinero está a pleno rendimiento? Desde esta perspectiva CGT proclama: ante la reducción del trabajo, reducción de la jornada laboral y no los empleos.

Reclamamos del sindicalismo la renuncia al papel de agente facilitador en la destrucción de empleo; guardián de un sistema que potencia las desigualdades. Las fuerzas sindicales tienen que recuperar el pulso de la confrontación social, siendo exigentes con la administración laboral en el establecimiento de medidas penalizadoras frente a las amortizaciones de empleo, en un sector que, volvemos a recordar, ha sido beneficiado con más de 66.500 millones de €uros.

Igualmente reclamamos de los poderes públicos la creación de una banca pública, cercana a la población y gestionada a su servicio y con carácter social.

FRENTE A LOS DESPIDOS, REPARTO DEL EMPLEO
REPARTIR EL TRABAJO, FORTALECER LA EDUCACIÓN PÚBLICA: CONCENTRACIÓN

Para construir una sociedad sana basada en la igualdad, el reparto del trabajo es imprescindible. El reparto del empleo es fundamental no sólo para reducir las tasas de paro, sino también para garantizar el acceso al trabajo de todas las personas. También es imprescindible para reforzar los servicios públicos (sanidad, educación, jubilación, vivienda). Sólo garantizando los derechos de todas las personas podremos salir del individualismo imperante y del consumo desenfrenado apostando por una vida de calidad, en la que  podamos prestar más atención a los cuidados, que como ha quedado en evidencia, son los que sostienen la vida. En definitiva, el reparto del empleo es necesario para la construcción de una sociedad más equilibrada, justa y solidaria.

La Educación Pública debe desempeñar un papel fundamental en la construcción de una sociedad más justa. Y para reforzar la Educación Pública es imprescindible abordar la cuestión del reparto del trabajo. Venimos de una larga etapa de recortes, con alargamiento de las jornadas, aumento de las horas de docencia directa, reducción de la dotación horaria de los centros e incremento de las ratios. Todo esto supuso una disminución del número de contrataciones y multiplicación de las funciones del profesorado. Esta ha sido la penosa situación que han conocido quienes se han incorporado a la enseñanza a partir de la época de los recortes.

Y todo esto no lo lograremos revertir sin romper nuestra comodidad y sin una intervención sindical y social  colectiva, sin la participación de cada unx de nosostrxs. Es por eso que la CGT  y STEEILAS el día 20 de mayo nos hemos concentrado frente al Departamento de Educación porque sin hacer nada, no podemos esperar que nada cambie:
Martxoak 26, lan banaketaren aldeko jardunaldia/26 de marzo, jornada en pro del reparto del trabajo

Este tiempo pandémico nos muestra el camino de la sostenibilidad, de la necesidad de repensar el presente si queremos garantizar el futuro. Por ello, nos hemos movilizado, para exigir medidas de Reparto del Trabajo.

Garai pandemiko honek iraunkortasunaren bidea erakusten digu, oraina birpentsatzeko beharra etorkizuna bermatu nahi badugu. Horregatik, mobilizatu gara, lana banatzeko neurriak eskatzeko.

La noticia en ahotsa.info//ikus ezazu berria ahotsa.infon:

http://ahotsa.info/edukia/jornada-de-movilizaciones-por-el-reparto-del-trabajo